Utredet om miljøgifter i skipsvrak

Kystverket overleverte i begynnelsen av januar, en utredning om annen forurensing enn olje i skipsvrak til Fiskeri- og kystdepartementet.

Rapporten fastslår at det er lite som tyder på at miljøgifter utgjør et større risikopotensial enn oljeforurensning fra skipsvrak, selv om det er nødvendig å tallfeste dette gjennom miljøtekniske undersøkelser, melder Kystverket.

Kystverket anser derfor fortsatt akutte oljeutslipp som den største forurensningsfaren fra skipsvrak.

Tømme prioriterte vrak for olje

Tømming av prioriterte vrak er dermed det viktigste tiltaket for å redusere forurensningsfaren fra skipsvrak.

En av de konkrete anbefalingene er likevel å gjennomføre miljøundersøkelser i Narvik havn, ved vrakdelene fra M/V John R og akterskipet av M/V Server, uttaler Kystverket.

Brukte tidligere undersøkelser og vrakdatabase

Kystverket har basert sin utredning på tidligere miljøundersøkelser ved skipsvrak og kartlegging av vrak og last gjennom eksisterende vrakdatabase. Konsulentselskapet Norconsult AS har gjennomført en litteraturstudie omkring tilstedeværelse av miljøgifter i skipsvrak.

I tillegg er det av Forsvarets Forskningsinstitutt utført en delvis kartlegging av dumpefeltet for kjemisk ammunisjon i Skagerrak som et ledd av utprøving av ny oppmålingsteknologi. Det ble etter den andre verdenskrig dumpet et større antall fartøy med kjemiske stridsmidler i oppmerket dumpefelt i Skagerrak. Dokumentasjon etter dumpingen i 1945 er mangelfull og det er gjennom kartleggingen påvist at enkelte skip kan være dumpet utenfor grensene for området. Årsak til dette kan være dårlige og unøyaktige posisjoneringsverktøy i 1945. Kystverket anbefaler derfor at ny tilgjengelig teknologi tas i bruk for å gjennomføre en komplett kartlegging av varslingsområdet og tilstøtende områder.

– Vanskelig å tallfeste

– Ut i fra dagens kunnskap er det vanskelig å tallfeste hvilken belastning denne typen forurensing fra skipsvrak utgjør i forhold til andre miljøgifter, selv om resultatene så langt tyder på at denne er begrenset sammenlignet med andre kilder, sier Kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Fish.no har tidligere omtalt at Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), har kartlagt om lag 20 tyske og allierte skipsvrak i Skagerrak:

Les også: Har kartlagt 20 skipsvrak i Skagerrak 23.11.2009