Berg-Hansen svarer om habilitet

Fiskeri- og kystministeren har svart Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité på brev datert 12. januar 2010, der det bes om svar på tre spørsmål knyttet til habilitet.

Angående saken om overtredelsesgebyrer, så svarer Berg-Hansen at hennes beslutning, ikke innebærer at vedtakene om overtredelsesgebyrer er omgjort, men at sakene er stilt i bero, og at hun anser ser seg som habil til å stille sakene midlertidig i bero.

Fiskeri- og kystdepartementet vil nå sammen med Justisdeparternentets lovavdeling og Regjeringsadvokaten vurdere ombudsmannens uttalelse om overtredelsesgebyr (Polarlakssaken).

Berg-Hansen skriver at det i den forbindelse vil oppstå spørsmål om hennes habilitet ved denne behandlingen, og at hun derfor vil be Lovavdelingen foreta en habilitetsvurdering, og at hun deretter vil ta stilling til habilitetsspørsmålet.

– Inntil min habilitet er avklart, vil jeg ikke delta i behandlingen av saken, sier Berg-Hansen.

Les hele svaret fra fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen her:

Svar på spørsmål fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Det vises til brev 12.januar 2010 fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Jeg har følgende svar på de spørsmål som stilles:

Spørsmål 1: "I hvilken grad mener statsråden det er forskjell på habilitetsforholdet mellom statsråden i Fiskeri- og kystdepartementet og statsråden i Landbruks- og matdepartementet i forholdet til saker som direkte eller indirekte berører selskapet Sinkaberg-Hansen og datterselskaper av Sinkaberg-Hansen, sett i lys av betenkningen fra Justisdepartementets lovavdeling?"

Svar på spørsmål 1: Lovavdelingen ga 12. november 2009 en generell vurdering av min habilitet, og av statsråd Brekks habilitet 22. desember 2009.

Justisminister Knut Storberget besvarte 8. januar 2010 et spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Svein Flåtten (spørsmål nr. 415) om forholdet mellom disse to vurderingene. I sitt svar viste justisministeren til at Lovavdelingen etter fast praksis opptrer som en uavhengig instans i slike tilfeller, på samme måte som når Lovavdelingen avgir uttalelser om forståelsen av gjeldende rett ("tolkningsuttalelser"). Han la derfor frem en redegjørelse fra Lovavdelingen, hvor de to uttalelsene ble sammenlignet.

Jeg legger til grunn Lovavdelingens uttalelse om min habilitet, og viser til Lovavdelingens redegjørelse for forholdet mellom de to uttalelsene. Jeg legger ved justisministerens brev med vedlegg.

Spørsmål 2: "Hvordan vurderer statsråden sin habilitet i tilknytning til sak om eventuell grunnlovstridighet ved gebyrer? Vil embetsverket i Fiskeri- og kystdepartementet i denne sak arbeide for fiskeristatsråden eller for settestatsråd? Bakgrunnen for spørsmålene er at avgjørelsen i praksis kan få store konsekvenser for et selskap der statsråden og hennes familie har betydelige eierinteresser og der det er familiær tilknytning mellom statsråden og to av styrets medlemmer."

Svar på spørsmål 2: Habilitetsreglene innebærer at den som er inhabil, verken skal delta i å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller selv treffe avgjørelse i en forvaltningssak. Videre følger det av forvaltningsloven § 6 tredje ledd at en avgjørelse i en sak heller ikke kan treffes av en tjenestemann som er direkte underordnet, i samme forvaltningsorgan, til den som er inhabil.

Det er derfor viktig at embets- og tjenestemenn i departementet er oppmerksom på saker hvor jeg kan være inhabil, slik at man ikke kommer i skade for å avgjøre en sak hvor jeg er inhabil selv om saken er av en slik karakter at den ellers kunne bli avgjort på et lavere nivå. Dette er ivaretatt ved at Lovavdelingens uttalelse om min habilitet er formidlet ut i organisasjonen, jf nedenfor under spørsmål 3.

Saker hvor jeg er inhabil vil bli avgjort av settestatsråden som øverste leder for Fiskeri og kystdepartementet for den avgjørelsen. Ved kgl.res. 27. november 2009 ble statsråd Trond Giske oppnevnt som sette statsråd for meg for de saker som Fiskeri- og kystdepartementet får til behandling hvor jeg på grunn av min og min families eierskap i SinkaBerg-Hansen AS eller mine tidligere verv mv. er inhabil, eller ønsker å fratre
fordi det foreligger omstendigheter som medfører at jeg er nær grensen for inhabilitet. Slike saker forberedes for settestatsrådens avgjørelse på vanlig måte av embets- og tjenestemenn i Fiskeri- og kystdepartementet, jf punkt 3 nest siste avsnitt i Lovavdelingens uttalelse om min habilitet, hvor det heter at det ikke er "noe i veien for at underordnede forbereder saken".

Det er på det tidspunkt at en sak blir lagt frem for meg eller skal avgjøres på lavere nivå, at det blir nødvendig å ta stilling til habilitetsspørsmålet. En sak kan bli lagt frem for meg når saken er klar for avgjørelse, eller tidligere dersom det er behov for å drøfte saken mellom meg som statsråd og embetsverket på et slikt tidligere tidspunkt.

Bakgrunnen for saken om overtredelsesgebyr er Sivilombudsmannens uttalelse av 18. november 2009. Uttalelsen gjaldt gyldigheten av et vedtak fra Fiskeridirektoratet om å ilegge et selskap et overtredelsesgebyr som følge av såkalt biomasseoverskridelse. Ombudsmannen kom til at det var begrunnet tvil om direktoratets ileggelse av overtredelsesgebyret var i tråd med Grunnloven § 96, og ba direktoratet om å vurdere saken på nytt.

Siden man ikke kunne se bort fra at den samme problemstillingen kunne være aktuell også for andre saker, ble det besluttet å stille i bero videre behandling av saker etter den aktuelle forskriften inntil ombudsmannens uttalelse er vurdert. Denne beslutningen innebærer altså ikke at noen vedtak om å ilegge overtredelsesgebyrer er omgjort, eller at det er truffet vedtak i pågående saker. Jeg anser meg habil i forhold til beslutningen om å stille sakene midlertidig i bero i påvente av den nærmere gjennomgang av realitetene i saken.

Fiskeri- og kystdepartementet vil nå sammen med Justisdeparternentets lovavdeling og Regjeringsadvokaten vurdere ombudsmannens uttalelse. I den forbindelse vil det oppstå spørsmål om min habilitet ved denne behandlingen. Jeg vil derfor be Lovavdelingen foreta en habilitetsvurdering og deretter vil jeg ta stilling til
habilitetsspørsmålet. Inntil min habilitet er avklart, vil jeg ikke delta i behandlingen av saken.

Spørsmål 3: "Hvilke rutiner er innført for å sikre at konkrete saker blir vurdert tidlig nok til at eventuell inhabilitet hos statsråden medfører at saker ikke tas feilaktig til behandling av departementets tjenestemenn?"

Svar på spørsmål 3: Som det fremgår av mitt svar på spørsmål 2, forbereder embets og tjenestemenn i departementet saker for settestatsrådens avgjørelse når jeg er inhabil.

Departementets embets- og tjenestemenn som arbeider med saker der spørsmål om min habilitet kan bli aktuelt, er gjort kjent med Lovavdelingens vurdering gjennom allmøte og avdelingsmøter. Departementsråden har tatt et særlig ansvar for oppfølging av habilitetsvurderinger. Både departementets embets- og tjenestemenn, jeg selv og den øvrige politiske ledelse har stor oppmerksomhet på habilitetsspørsmål for å sikre en korrekt håndtering.

Fokus på habilitetsspørsmål er for øvrig en alminnelig del av de krav som stilles til offentlig ansatte, idet habilitetsspørsmål selvsagt kan oppstå på alle nivå i ethvert forvaltningsorgan.

Med hilsen

Lisbeth Berg-Hansen