Mer forurenset sjøbunn i Stamsund

Fylkesmannen i Nordland har endret tillatelsen til mudring som Kystverket fikk i høst. Årsaken er at mengde forurenset sjøbunn er større enn tidligere beregnet.

Utdypingen av Stamsund havn har pågått siden midten av september 2009. Forurenset sjøbunn flyttes fra utdypingsområdene, til den dypeste og mest forurenset delen av havna.

Samtidig som havna gjøres dypere for fiskerinæringa, skal den bli renere. Miljømålet for utdypingen, er at forurensningsgraden i øvre lag av sjøbunnen skal reduseres fra svært dårlig/dårlig til moderat/god, melder Fylkesmannen i Nordland.

Mer forurenset sjøbunn

Det er påvist mer forurenset sjøbunn etter at det øverste laget av sjøbunnen er mudret. Volumet forurenset sjøbunn er dermed større enn tidligere beregnet.

Fylkesmannen har nå gitt Kystverket tillatelse til å mudre og isolere også disse massene i det påbegynte sjødeponi. Det er også gitt tillatelse til å dekke til et større forurenset område for å oppnå renere havn.

Mudretillatelsen til Kystverket er nå økt med 36 700 m3 forurenset sjøbunn. Sjødeponiet øker dermed med 7 850 m2, og en tykkelse på 2 meter.

Lukket grabb og duk

Arbeider i sjøbunn vil medføre noe oppvirvling. For å redusere spredning av forurenset sjøbunn, mudres og legges de forurensede massene ned i sjødeponiet med lukket grabb. Mudremetoden er anbefalt av Statens forurensningstilsyn, der mudredypet tillater dette.

Kystverket gjennomfører turbiditetsmålinger som et mål på partikkelinnholdet i vannet. HMS-rutiner, med grenseverdi for vannets klarhet, skal bidra til at forurensede partikler ikke spres til mudrede og rene områder. Når vannet blir for grumsete, stanses mudringen til vannet blir klarere.

Vannkvalitet og mudring

Målinger av partikler og miljøgifter viser dårlig vannkvalitet i havna mens arbeidet pågår. Disponeringsområdet ringes derfor inn med duk fra havoverflaten og ned til litt over sjøbunnen. Duken skal hindre at mudra områder blir forurensa på nytt. Vannmålinger vil verifisere om vannkvaliteten utenfor duken forbedres i forhold til tidligere målinger.

Stamsund havn ligger skjermet til. Oppvirvlet sjøbunn vil i hovedsak legge seg i havna. Det er kun sjøforbindelse gjennom Langsundet. Tanksundet er lukket. Om miljømålet ikke nås etter planlagt mudring, skal dette rettes på med nye miljøtiltak.

Tildekking med rene masser

Kystverket har fått tillatelse til å dekke til mer forurenset sjøbunn enn tidligere. Økningen er beregnet til 24 350 m2. Totalt er det beregnet at 41 500 m2 skal dekkes med rene masser. Her utgjør sjødeponiet 25 000 m2 (Figur 1). Resterende tildekking blir en ring rundt sjødeponiet.

Tildekkingen skal redusere utlekking av miljøgifter, fungere som erosjonssikring, og hindre gravende organismer å nå underliggende forurensning. Tildekkingen vil skje lagvis. Lag med finere sand skal redusere utlekking. Grovere masser legges over for å hindre erosjon. Tykkelsen på lagene og kornstørrelsen på massene er dimensjonert ut fra strømforhold og båttrafikk.

Kystverket følger veiledning om tildekking som Statens forurensningstilsyn har utarbeidet, og beregninger som Sintef har utført. Tildekkingsmasser er planlagt hentet fra havna, og/eller fra masseuttak på land.

Ren havn er mer enn ren sjøbunn

Tillatelsen som er gitt er knyttet til mudringen som gjennomføres for å tilrettelegge havna for fiskerinæringa.

Statens forurensningstilsyn, Vestvågøy kommune og Kystverket har bidratt med kunnskap og penger for at havna også skal bli renere gjennom dette tiltaket. En ren havn over tid avhenger av at nye utslipp av miljøgifter unngås. Fylkesmannen vil om nødvendig følge opp og være behjelpelig for at havna forblir ren etter utdypingen, opplyser Fylkesmannen i Nordland.