Fylkes-ROS Troms lagt frem

Fylkesmannen i Troms har i samarbeid med regionale etater, utarbeidet en oversikt over risiko- og sårbarhetsforholdene i Troms.

Det har skjedd store endringer i risiko-, trussel- og sårbarhetsbildet de siste tiårene, blant annet med økt fokus på klimaendringer og teknologiske og helsemessige utfordringer, skriver Fylkesmannen i Troms i forordet til risikoanalysen.

Dette fokuset har økt, ikke bare hos myndighetene, men også i media og hos befolkningen generelt, og har økt behovet for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), mener fylkesmannen.

Fylkes-ROS er ment å være et samordnet dokument som bygger på kommunale og regionale ROS-analyser. Siden mange etater og virksomheter ikke har utarbeidet egne ROS-analyser, har det ikke vært mulig å oppfylle dette kravet.

Når de forskjellige etatene og virksomhetene har utarbeidet egne ROS-analyser, vil disse inkluderes i arbeidet med å utforme en helhetlig risiko- og sårbarhetsstatus for Troms, opplyser fylkesmannen.

Fiskeri og oppdrett

Fish.no har her satt opp en kort oversikt over noen tema i rapporten, som kan være særlig interessante for aktører innen fiskeri og oppdrett:

2.4 Havnivåstigning, side 25
2.6 Temperaturendring, side 29
3.1 Svikt i kraftforsyning, side 38
5.3.4 Brann om bord i skip, side 81
6 Kystberedskap, side 83
8.6 Oppdrettsnæringen, side 95

Les mer
Last ned hele risiko- og sårbarhetsanalysen fra fylkesmannens nettsider:

Fylkes-ROS Troms 2010 (pdf 8.18 MB)

Fish.no har tidligere omtalt en tilsvarende risikoanalyse for Hordaland.

Les også: FylkesROS Hordaland 2009 lagt fram 29.10.2009