SFT er blitt Klima- og forurensningsdirektoratet

Statens forurensningstilsyn har i dag skiftet navn til Klima- og forurensningsdirektoratet.

Det nye navnet synliggjør at klimaspørsmål er blitt en stadig større del av oppgavene til Statens forurensningstilsyn, melder Miljøverndepartementet.

– Navnebyttet er en anerkjennelse av direktoratets innsats på klimaområdet. Klima- og forurensningsdirektoratet skal sørge for god koordinering av klimainnsatsen på tvers av sektorer, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) leder arbeidet med å finne nye tiltak og virkemidler i kampen mot klimaendringer. Etatsgruppa Klimakur 2020 skal legge fram sin utredning om hvordan Norge kan gjennomføre nasjonale utslippskutt i februar.

– Vi har omfattende og viktige oppgaver på klimaområdet som nå blir tydeliggjort gjennom navnebyttet. Jeg er glad for anerkjennelsen dette innebærer, sier direktør i Klima- og forurensningsdirektoratet Ellen Hambro.

Les også: SFT bytter navn 27.11.2009
Les også: SFT blir Klima- og forurensningsdirektoratet 07.10.2009

Oppgaver og ansvar

Klima- og forurensningsdirektoratet overvåker klimagasser i atmosfæren og gir faktainformasjon om klimagassutslipp. De har ansvaret for utslippsregnskapet for klimagasser i Norge, rapporterer til FNs klimakonvensjon og er nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel. Direktoratet har også omfattende oppgaver i forbindelse med det norske klimakvotesystemet.

Navneskiftet betyr ingen endring i oppgavefordelingen mellom myndigheter som arbeider med klima og forurensning.