Større kvantum til lavere verdi

Norges Råfisklag har i dag lagt frem offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009. Råfisklaget melder om større kvantum enn året før, men til lavere priser og verdi.

I 2009 endte den samlede verdien av norske og utenlandske fangster i Norges Råfisklags distrikt på 5,2 milliarder kroner.

Verdien er en nedgang fra 2008 på nesten 1 milliard kroner (16 prosent).

Inntektsreduksjonen for norske fiskere, utgjør 600 millioner kroner av dette.

Det ble omsatt totalt 592.000 tonn fangst mellom fiskere og kjøpere i Råfisklagets distrikt. Dette er 13.000 tonn mer enn i 2008.

Norske fiskere sto for 482.000 tonn (81 prosent), som er 24.000 tonn eller 5 prosent mer enn i 2008.

– Største kvantum på ti år

Norske fiskere omsatte 482.000 tonn rund vekt fangst i Råfisklagets distrikt i 2009. Dette er det største kvantumet norske fiskere har omsatt de ti siste årene, opplyser Råfisklaget i en pressemelding.

Korrigeres tallene i denne perioden for krill fisket av norske fiskere i Sørishavet, som kom inn i omsetningstallene til Råfisklaget fra og med 2006, er 2009-kvantumet fortsatt det tredje beste året de ti siste årene.

– Lavere priser årsak til verdinedgangen

– Det var en positiv utvikling i pris- og markedsforholdene for mange av de artene Råfisklaget har omsetningsretten til i perioden 2003-2007. Denne utviklingen flatet ut tidlig i 2008. Omsetningen mellom fiskere og kjøpere forløp likevel normalt med god etterspørsel og gode oppnådde priser gjennom store deler av hovedsesongen fram til april/mai 2008. Situasjonen endret seg ut over året, og det ble registrert negativ utvikling i flere viktige eksportmarkeder. Råstoffprisene gikk ned og minsteprisene ble justert etter. Det hele toppet seg mot slutten av 2008 med ringvirkninger av den internasjonale finanskrisen, forteller Råfisklaget i pressemeldingen.

– Utfordringene i 2009 ble større. Det ble en turbulent vintersesong med betydelige omsetnings- og markedsutfordringer, kombinert med store utfordringer i kjølvannet av den internasjonale finanskrisen. Minsteprisene til fisker - golvet i råstoffmarkedet og grunnlaget for mange fiskeres inntekter, ble justert ned både i mars, juni, september og senest i desember - rett før årets slutt. I løpet av 2009 har fiskerne opplevd reduksjon i minsteprisene for torsk på godt over 30 prosent. I løpet av to år har minsteprisene falt med ca. 40 prosent, skriver Råfisklaget i pressemeldingen.

– Håp om bedring og like forhold for alle i 2010

– Ved inngangen til 2010 er det håp om at det er etablert et golv i råstoffmarkedet, at verdi- og inntektsfallet har stoppet opp og at næringen har lagt bak seg en turbulent periode med betydelige utfordringer, skriver Råfislaget.

– I 2010 blir det et hovedmål for Norges Råfisklag å legge til rette for at alle flåtegrupper skal få ta del i de svært viktige vinterfiskeriene, og ikke minst at alle flåtegrupper sikres avtak for sine produkter. Store deler av den mindre kystflåten slet med dette i 2009, og de har lidd mer enn hva gjennomsnittsbetraktninger for hele Råfisklagets distrikt viser med tall for 2009, skriver Råfisklaget i pressemeldingen.

– Torsk er den viktigste arten

Torsken er den desidert viktigste arten i Råfisklagets omsetning.

Av den totale omsetningen i 2009 utgjorde torsken 273.000 tonn i kvantum (46 prosent) og 3.016 millioner kroner (58 prosent) i verdi.

Mer hyse og kongekrabbe, mindre med sei

Hyse og sei har fra 2008 til 2009 byttet plass på kvantumslista. Sei gikk tilbake med 18 prosent fra 101.000 til 83.000 tonn - det laveste kvantum de ti siste årene, mens hyse økte med 40 prosent fra 71.000 til 99.000 tonn - det høyeste kvantum de ti siste årene.

Lange gikk ut av verdilista fra 2008 til 2009 og utgjorde bare 24 millioner kroner i verdi i 2009, mot 42 millioner året før. Kvitlaksen har derimot kommet inn på verdilista, i tillegg til på kvantumslista, med 35 millioner kroner i verdi i 2009.

Kongekrabben har styrket seg. Med et omfattende fiske i 2008, etablerte den seg på listene både i kvantum og verdi. Kongekrabben har fra 2008 til 2009 avansert videre, og den har med 6.100 tonn i 2009 byttet plass med brosme på kvantumslista. Brosmekvantumet gikk betydelig ned fra 5.500 tonn i 2008 til 4.000 tonn i 2009.

Rekeomsetningen på en ny nedtur

Omsetningen av reker nådde et bunnivå i 2007 med 21.000 tonn. Det ble notert som positivt at omsetningen i 2008 gikk noe opp til 29.000 tonn og 372 millioner kroner i verdi, men i 2009 ble det en ny nedtur til 24.000 tonn og 337 millioner kroner i verdi.

Positivt er det at den gjennomsnittlige rekeprisen til fisker økte til kr 14,23 pr. kilo i 2009, etter et fall fra 14,09 til 12,77 fra 2007 til 2008. At det kan forsvares å snakke om ”ny nedtur” i rekeomsetningen i 2009, har blant annet sammenheng med at reker så sent som i 2000 utgjorde 78.000 tonn til verdi 951 millioner kroner.

4.264 fiskefartøy og 134.000 enkeltfangster

I 2009 leverte 4.264 ulike fiskefartøy fangst i Råfisklagets distrikt. Av disse var 106 utenlandske. Omsetningen utgjorde til sammen 134.000 enkeltfangster.

Tilsvarende størrelser var 4.695 fartøy, 104 utenlandske fartøy og 166.000 enkeltfangster i 2008.

Stabilitet i tilførslene over år

Fiskeriaktiviteten og råstofftilførslene i Råfisklagets distrikt viser over år en stor grad av stabilitet, både med hensyn til mengde, fordeling mellom arter og andelsmessig fordeling av landingene mellom regioner.

– Det som hovedsakelig kan leses av endringene, er naturlige svingninger med kvoter, sesonger, tilgjengelighet og utenlandske landinger, opplyser Råfisklaget.