Større kvantum til lavere verdi

Norges Råfisklag har i dag lagt frem offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009. Råfisklaget melder om større kvantum enn året før, men til lavere priser og verdi.

I 2009 endte den samlede verdien av norske og utenlandske fangster i Norges Råfisklags distrikt på 5,2 milliarder kroner.

Verdien er en nedgang fra 2008 på nesten 1 milliard kroner (16 prosent).

Inntektsreduksjonen for norske fiskere, utgjør 600 millioner kroner av dette.

Det ble omsatt totalt 592.000 tonn fangst mellom fiskere og kjøpere i Råfisklagets distrikt. Dette er 13.000 tonn mer enn i 2008. 

Norske fiskere sto for 482.000 tonn (81 prosent), som er 24.000 tonn eller 5 prosent mer enn i 2008.

- Største kvantum på ti år

Norske fiskere omsatte 482.000 tonn rund vekt fangst i Råfisklagets distrikt i 2009. Dette er det største kvantumet norske fiskere har omsatt de ti siste årene, opplyser Råfisklaget i en pressemelding.

Korrigeres tallene i denne perioden for krill fisket av norske fiskere i Sørishavet, som kom inn i omsetningstallene til Råfisklaget fra og med 2006, er 2009-kvantumet fortsatt det tredje beste året de ti siste årene.

- Lavere priser årsak til verdinedgangen

- Det var en positiv utvikling i pris- og markedsforholdene for mange av de artene Råfisklaget har omsetningsretten til i perioden 2003-2007. Denne utviklingen flatet ut tidlig i 2008. Omsetningen mellom fiskere og kjøpere forløp likevel normalt med god etterspørsel og gode oppnådde priser gjennom store deler av hovedsesongen fram til april/mai 2008. Situasjonen endret seg ut over året, og det ble registrert negativ utvikling i flere viktige eksportmarkeder. Råstoffprisene gikk ned og minsteprisene ble justert etter. Det hele toppet seg mot slutten av 2008 med ringvirkninger av den internasjonale finanskrisen, forteller Råfisklaget i pressemeldingen.

- Utfordringene i 2009 ble større. Det ble en turbulent vintersesong med betydelige omsetnings- og markedsutfordringer, kombinert med store utfordringer i kjølvannet av den internasjonale finanskrisen. Minsteprisene til fisker - golvet i råstoffmarkedet og grunnlaget for mange fiskeres inntekter, ble justert ned både i mars, juni, september og senest i desember - rett før årets slutt. I løpet av 2009 har fiskerne opplevd reduksjon i minsteprisene for torsk på godt over 30 prosent. I løpet av to år har minsteprisene falt med ca. 40 prosent, skriver Råfisklaget i pressemeldingen. 

- Håp om bedring og like forhold for alle i 2010

- Ved inngangen til 2010 er det håp om at det er etablert et golv i råstoffmarkedet, at verdi- og inntektsfallet har stoppet opp og at næringen har lagt bak seg en turbulent periode med betydelige utfordringer, skriver Råfislaget.

- I 2010 blir det et hovedmål for Norges Råfisklag å legge til rette for at alle flåtegrupper skal få ta del i de svært viktige vinterfiskeriene, og ikke minst at alle flåtegrupper sikres avtak for sine produkter. Store deler av den mindre kystflåten slet med dette i 2009, og de har lidd mer enn hva gjennomsnittsbetraktninger for hele Råfisklagets distrikt viser med tall for 2009, skriver Råfisklaget i pressemeldingen.

- Torsk er den viktigste arten

Torsken er den desidert viktigste arten i Råfisklagets omsetning.

Av den totale omsetningen i 2009 utgjorde torsken 273.000 tonn i kvantum (46 prosent) og 3.016 millioner kroner (58 prosent) i verdi.

Mer hyse og kongekrabbe, mindre med sei

Hyse og sei har fra 2008 til 2009 byttet plass på kvantumslista. Sei gikk tilbake med 18 prosent fra 101.000 til 83.000 tonn - det laveste kvantum de ti siste årene, mens hyse økte med 40 prosent fra 71.000 til 99.000 tonn - det høyeste kvantum de ti siste årene.

Lange gikk ut av verdilista fra 2008 til 2009 og utgjorde bare 24 millioner kroner i verdi i 2009, mot 42 millioner året før. Kvitlaksen har derimot kommet inn på verdilista, i tillegg til på kvantumslista, med 35 millioner kroner i verdi i 2009.

Kongekrabben har styrket seg. Med et omfattende fiske i 2008, etablerte den seg på listene både i kvantum og verdi. Kongekrabben har fra 2008 til 2009 avansert videre, og den har med 6.100 tonn i 2009 byttet plass med brosme på kvantumslista. Brosmekvantumet gikk betydelig ned fra 5.500 tonn i 2008 til 4.000 tonn i 2009.

Rekeomsetningen på en ny nedtur

Omsetningen av reker nådde et bunnivå i 2007 med 21.000 tonn. Det ble notert som positivt at omsetningen i 2008 gikk noe opp til 29.000 tonn og 372 millioner kroner i verdi, men i 2009 ble det en ny nedtur til 24.000 tonn og 337 millioner kroner i verdi.

Positivt er det at den gjennomsnittlige rekeprisen til fisker økte til kr 14,23 pr. kilo i 2009, etter et fall fra 14,09 til 12,77 fra 2007 til 2008. At det kan forsvares å snakke om ”ny nedtur” i rekeomsetningen i 2009, har blant annet sammenheng med at reker så sent som i 2000 utgjorde 78.000 tonn til verdi 951 millioner kroner.

4.264 fiskefartøy og 134.000 enkeltfangster

I 2009 leverte 4.264 ulike fiskefartøy fangst i Råfisklagets distrikt. Av disse var 106 utenlandske. Omsetningen utgjorde til sammen 134.000 enkeltfangster.

Tilsvarende størrelser var 4.695 fartøy, 104 utenlandske fartøy og 166.000 enkeltfangster i 2008.

Stabilitet i tilførslene over år

Fiskeriaktiviteten og råstofftilførslene i Råfisklagets distrikt viser over år en stor grad av stabilitet, både med hensyn til mengde, fordeling mellom arter og andelsmessig fordeling av landingene mellom regioner.

- Det som hovedsakelig kan leses av endringene, er naturlige svingninger med kvoter, sesonger, tilgjengelighet og utenlandske landinger, opplyser Råfisklaget.

Les mer
Se hele pressemeldingen fra Råfisklaget, med flere tall og tabeller her:

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009 - Norges Råfisklag (pdf)