La fram tildelingsbreva for 2010

Del saken

Fiskeri- og kystdepartementet la i dag fram tildelingsbreva for løyvingar i 2010, til forsking, tilsyn og etatar med vidare.

Tildelingsbreva gjev løyvingane til, og fastset langsiktige mål og strategiar, for dei verksemdeme som er knytte til Fiskeri- og kystdepartementet.

Det er i tildelingsbreva også gjeve styringssignal og prioriteringar for 2010.

Les meir
Tildelingsbreva kan lastast ned i pdf-format frå Fiskeri- og kystdepartementet sine nettsider, her: