La fram tildelingsbreva for 2010

Fiskeri- og kystdepartementet la i dag fram tildelingsbreva for løyvingar i 2010, til forsking, tilsyn og etatar med vidare.

Tildelingsbreva gjev løyvingane til, og fastset langsiktige mål og strategiar, for dei verksemdeme som er knytte til Fiskeri- og kystdepartementet.

Det er i tildelingsbreva også gjeve styringssignal og prioriteringar for 2010.

Det var lagt fram tildelingsbrev for desse:

  • Havforskingsinstituttet
  • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking
  • Innovasjon Noreg
  • Noregs forskingsråd
  • Kystverket
  • Nofima
  • Fiskeridirektoratet
  • Redningsselskapet
  • Forsvarets logistikkorganisasjon IKT
  • Veterinærinstituttet