Ny kvalitetsforskrift på høring

Mattilsynet gjennomfører nå en høring av utkast til ny forskrift om kvalitet for fiskerivarer.

Fiskeri- og kystdepartementet har nylig fastsatt en forskrift om merkekrav for fiskeprodukter.

– Fordi denne forskriften regulerer sider ved fiskekvalitet, er det ønskelig at FOR 1996-06-14 nr 667: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer (fiskekvalitetsforskriften) slås sammen med FOR-2009-07-01 nr 967: Forskrift om merkekrav for fiskeprodukter, i en ny felles forskrift, uttaler Mattilsynet i en melding.

– Det fremlagte forslag til ny forskrift om kvalitet for fiskerivarer tar høyde for dette, og rent praktisk er eksisterende tekst i FOR-2009-07-01 nr 967: Forskrift om merkekrav for fiskeprodukter innarbeidet fullt og helt i nytt forslag til forskrift om kvalitet for fiskerivarer, opplyser Mattilsynet.

– Forenkling av regelverket

– De viktigste konsekvenser av ny forskrift om kvalitet for fiskerivarer er en generell reduksjon og forenkling av kvalitetsregelverket, at alle bestemmelser som alene kan begrunnes med hygienehensyn er tatt ut, og at hele kjeden fra fjord til bord er omfattet, også omsetning til forbruker, opplyser Mattilsynet.

– Samtidig oppnår man en betydelig forenkling ved å samle de to forskriftene i en fremtidig forskrift om kvalitet for fiskerivarer. Forskrift om merkekrav for fiskeprodukter har tidligere vært på høring og er allerede fastsatt, og den delen av forslaget til ny forskrift om kvalitet for fiskerivarer er således ikke gjenstand for høring nå, opplyser Mattilsynet.

Høringsfristen er satt til 20. april 2010.