Skal utføre sertifikatkontroll for Telenor

Kystvakten har inngått avtale med Telenor Maritim Radio om konsesjons- og sertifikatkontroll for bruk av VHF.

Flere fartøy med godkjent og registrert radioutstyr og sertifiserte brukere, vil øke sikkerheten for alle som ferdes på sjøen, mener Telenor.

Maritimt radioutstyr er konsesjonspliktig og en viktig del av sikkerhetsutrustningen om bord i skip. Alle yrkesfartøy er radiopliktige og dermed omfattet av forskrift om konsesjon for radioanlegg. Også fritidsbåter som frivillig installerer radio om bord, omfattes av den samme forskriften.

– Utfordringen har vært at det inntil nylig ikke har eksistert noe godt kontrollapparat for mindre yrkesbåter og fritidsbåter. Kystvakten vil nå utføre konsesjons- og sertifikatkontroll i forbindelse med sin øvrige kontrollvirksomhet. Kontrollen gjelder alle fartøystyper. Vi håper og tror dette vil bidra til flere sertifiserte og kompetente brukere til det beste for alles sikkerhet, forteller Erling Brækkan, leder for Skipsradioavdelingen, i Telenor Maritim Radio.

I hovedsak vil Kystvakten kontrollere om det er radioutrustning om bord, samt at det finnes konsesjonsdokumenter og operatørsertifikater i samsvar med radioutrustningen. Resultatet av kontrollene rapporteres til Telenor Maritim Radio, som ivaretar videre oppfølging av eventuelle avvik mot norske tele- og sjøfartsmyndigheter. På bakgrunn av Kystvaktens kontrollrapporter, vil innrapportert utstyr bli registrert i det nasjonale skipsradioregisteret og konsesjon utstedt.

– Vi ser dette arbeidet som en naturlig del av vår kontrollvirksomhet med det formål å øke sikkerheten til sjøs, sier flaggkommandør Arild-Inge Skram, sjef for Kystvakten.

I tillegg til konsesjon, må man ha sertifikat for å operere maritimt radioutstyr. For å få sertifikat kreves det at man avlegger og består en eksamen. Avhengig av type fartøy og fartsområde er det ulike krav til kunnskap. For mindre fartøy vil i de fleste tilfeller et SRC-sertifikat (tidligere VHF-sertifikat) være tilstrekkelig.

Telenor Maritim Radio vil bistå alle kunder som av ulike årsaker ikke har gyldige dokumenter og sertifikater i dag. Alle som ferdes på sjøen oppfordres til å ta kontakt for en nærmere vurdering av behovet og for hjelp til å få brakt dette i orden.