Ber bankene ta ansvar for fiskerinæringa

Norges Kystfiskarlag ber i et brev til flere flere banker og til Finansnæringens fellesorganisasjon, om at bankene tar ansvar for fiskerinæringa.

I brevet viser daglig leder i Norges Kystfiskarlag, Hilde Rødås Larsen, til den vanskelige situasjonen i fiskerinæringa siste år, med prisnedgang og store omsetningsproblemer. Samt også til den svake likviditetssituasjonen på kjøpersiden, der en rekke mottak tilsynelatende har problemer med å skaffe de nødvendige garantier for å kunne opprettholde kjøp inneværende sesong.

– Sikre økonomi og driftsgrunnlag

– Norges Kystfiskarlag vil på det sterkeste anmode bankene om å bidra i en vanskelig situasjon til å sikre en forsvarlig avvikling av årets torskefiskerier, for å trygge økonomi og driftsgrunnlag langs kysten i et lengre perspektiv, heter det i brevet.

Dagens lave prisnivå på førstehåndsomsetning innebærer at flåteleddet står overfor store utfordringer i forhold til å opprettholde lønnsomhet i driften, og sikre et akseptabelt inntektsnivå.

Det verste som kan skje for flåten i denne situasjonen er at det i tillegg oppstår store mottaksproblemer som følge av manglende finansiering av fiskekjøp, mener Norges Kystfiskarlag.

– En innstramming kan få alvorlige ringvirkninger

Kystfiskarlaget påpeker viktigheten av at bankene er bevisst sitt ansvar også for flåtesiden, som har sine fartøy, driftsmidler og hjem belånt i de samme finansinstitusjoner som finansierer mottaket av fisk.

En innstramning i finansieringsmulighetene på kjøpersiden, som medfører at fjorårets omsetningsproblemer videreføres i 2010, vil i dagens situasjon medføre alvorlige økonomiske ringvirkninger på flåtesiden, skriver kystfiskarlaget.

– Landindustrien har tapt på spekulasjon og kvoteoppkjøp

I tillegg til de likviditetsproblemer som er en direkte følge av markedssvikt og den internasjonale finanskrisen, mener Norges Kystfiskarlag at det er grunn til å peke på at deler av landindustriens samlede tap også kan relateres til finansspekulasjoner og kvoteoppkjøp, der også banknæringen som finansiør og rådgiver må være med å ta sin del av ansvaret.

– Det er urimelig at dette tapet i dag belastes flåteleddet i form av prisreduksjon og reduserte avsetningsmuligheter, skriver kystfiskarlaget.

Oppfordrer til langsiktighet

– Norges Kystfiskarlag anmoder på denne bakgrunn om at bankene nå må tenke langsiktig, opptre ansvarlig og bidra til å holde hjulene i gang langs kysten.

Kystfiskarlaget anmoder videre om at bankene utviser forståelse for den vanskelige situasjonen fiskeflåten står overfor, og er behjelpelig overfor de fartøyeiere som har behov for hjelp i form av kredittløsninger og midlertidige utsettelser på betaling av renter og avdrag med videre.

Brevet er sendt til Nordlandsbanken, DNB Nor, Sparebank1 Nord-Norge, Fokus bank og Finansnæringens fellesorganisasjon.