– Fiskerinæringa på juksetoppen

Fiskerne har juksa både på sjø og land. Fiskerinæringe hadde unndratt 316 millioner kroner i inntekter og merverdiavgift, mener Skatt nord etter kontroller utført i 2009.

Skatt nord har hatt en stor og omfattende aktivitet i løpet av 2009, både vedrørende lønnstakere og næringsdrivende. Det er foretatt ulike kontroller av selvangivelsene og innen bransjer som fiskeri og bygg og anlegg.

Kontrollaktiviteten innbrakte 800 mill. kroner

Ved at ca 99 prosent av alle fastsatte skatter og avgifter blir innbetalt, betyr dette at arbeidet til Skatt nord gir betydelige beløp til fellesskapet.

– Resultatet er svært tilfredsstillende, og viser at det arbeidet som gjøres i regionen holder meget god kvalitet. De ansatte gjør en stor innsats for å øke etterlevelsen av regelverket og for å avdekke inntekt og formue som ikke er oppgitt til beskatning, sier regiondirektør Rolf Kåre Jensen.

Kontrollaktiviteten i 2009 medførte blant annet til rekordstore avdekkingsbeløp. Arbeidet førte til inntektstillegg på i overkant av 800 millioner mot 282,2 millioner året før.

– Fiskerinæringa unndro 316 mill. kroner

Fiskeri var en av regionens hovedsatsinger i 2009, og kontroller i bransjen har ført til inntektstillegg på 312 millioner kroner, i tillegg til økning av merverdiavgift på 4,8 millioner kroner.

I 2009 har Skatt nord arbeidet med flere store saker angående verdsettelse mellom fiskeritillatelse og båt. Skatt nord har også avdekket nye metoder for å unngå aktivering av verdien på tillatelsene.

Den største enkeltsaken her har et inntektstillegg på 154 millioner kroner.

– Kort sagt mener vi man har slått sammen selskaper for å unngå direkte salg av båt og kvote, og heller få betalt i form av aksjer. Men dette er jo vår oppfattelse av saken, og det gjenstår enda å se hvor det ender, og om det eventuelt ender i rettsapparatet, sier underdirektør ved Vadsø skattekontor, Steinar Kalvik, til NRK Troms og Finnmark.

– Vi ser fortsatt tilfeller av forfalskninger, fiktive sedler og falske underskrifter, sier seksjonssjef i Skatt nord, Bjørn Mariussen til TV 2.

Næringen selv kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene.

– Det er en voldsom stigmatisering av næringen. Vi jobber så godt vi kan for å få bort disse ryktene. Derfor er jeg glad for at man nå har fokus på næringen, så får vi vise hva vi egentlig står for, sier leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, til nyhetskanalen.

Samarbeider med Mattilsynet og Fiskeridirektoratet

Samarbeidet med både næringslivet og arbeidstakerorganisasjonene er godt. Det samarbeides også med Politiet, NAV, Tollvesenet, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet, opplyser Skatt nord.

Etaten har videre tett og god dialog med regnskapsførerne og revisorene i regionen.

Satsingsområder i 2010

Etaten vil arbeide forebyggende med flere tiltak innen informasjon og publikumsveiledning. I 2010 vil blant annet de nyetablerte næringsdrivende som fikk informasjon i 2009 bli fulgt opp for å se om de etterleverer den informasjonen de har fått.

Skatt nord skal i 2010 fortsette arbeidet med fiskeribransjen, utlandsområdet og innen finans.

Et betydelig innsatsområde vil være E-handel, der Skatt nord har et fått nasjonalt koordineringsansvar. Vi vil også bruke betydelige ressurser på svart økonomi og skattekriminalitet.

Arbeidsåret 2009

Her er Skatt nords oppsummering av arbeidsåret 2009:

 • Løpende gjennomgang av selvangivelsene til lønnstakerne, pensjonistene og de næringsdrivende har gitt inntektsøkninger på til sammen ca 1,4 milliarder kroner, 566 millioner kroner i Nord-Norge og 865 millioner kroner i Oslo. Dette gjelder i hovedsak inntekt som ikke er oppgitt til beskatning eller fradragsførte utgifter som ikke gir rett til fradrag.
 • Fiskeri var en av regionens hovedsatsinger i 2009.
  Kontroller i bransjen har ført til inntektstillegg på 312 millioner kroner og økning av merverdiavgift på 4,8 millioner kroner. I 2009 har vi arbeidet med flere store saker angående verdsettelse mellom fiskeritillatelse og båt. Skatt nord har også avdekket nye metoder for å unngå aktivering av verdien på tillatelsene. Den største enkeltsaken her har et inntektstillegg på 154 millioner kroner.
 • I 2009 har 14 enkeltpersoner i Skatt nord fått økt formuen med 66,4 millioner kroner. Unndragelsene er gjennomført ved at store pengebeløp er tatt ut før nyttår og satt inn igjen over nyttår. Pengene er ikke oppgitt som formue på selvangivelsen det året de er tatt ut av banken. I en del tilfeller er det kjøpt bankremisser som er innløst etter årsskiftet. Største enkeltsak er på 31 millioner kroner og vedrører en skattyter fra Vesterålen
 • I forbindelse med en omfattende kontroll av store boligutbyggere er det avdekket at utenlandske selskaper er benyttet som entreprenører. Flere av disse har ikke gitt norske skattemyndigheter opplysninger om oppdraget. Dette er utenlandske selskaper som skulle ha betalt skatt til Norge. Kontrollene har avdekket unndratt inntekt til beskatning på ca 10 millioner kroner og at det ikke er beregnet arbeidsgiveravgift av ca 30 millioner kroner. Disse sakene har tilknytning til Tromsø.

  I Skatt nord er det registrert 782 NUF-er (Norsk filial av utenlandsk foretak). Av disse unnlot 325 selskaper å levere pliktige ligningsdokumenter. Skatteetaten er også kjent med at et stort antall NUF-er heller ikke leverer regnskap til Regnskapsregisteret.
 • Det har vært en omfattende kontroll i et selskapskompleks som har arrangert julebord over hele landet og i Skandinavia. Aktiviteten i Norge har ikke vært registrert og det er unndratt ca 9 millioner i inntekt og ca 3 millioner i merverdiavgift. En rekke idrettslag og foreninger over hele landet har lagt ned et betydelig antall timer i forbindelse med arrangementene uten å ha fått betalt. Virksomheten er drevet av en svensk statsborger i samarbeid med en person bosatt i Tromsø.
 • Det har i region nord vært en økning i antallet konkurser fra 2008 til 2009, 23 konkurser i 2008 og 119 i 2009 er begjært av Skatt nord. Den vanskelige økonomiske situasjonen for mange bedrifter pga finanskrisen forklarer det meste av økningen.
 • Etaten har også hatt en vesentlig satsing på veiledning og informasjon til skattyterne. Ved kurs og møter har 873 næringsdrivende fått informasjon om skatt, merverdiavgift, bokføringsloven og bilagsbehandling.

Statistikk

Skatt nord - Diverse statistikk for arbeidsåret 2009

  2008 2009
Kontroller hos næringsdrivende:    
Antall 1 017 810
Forslag økning inntekt 282,3 mill. 802,6 mill.
Forslag økning merverdiavgift 54,5 mill. 58,6 mill.
     
Kontroll av omsetningsoppgaver:    
Antall kontrollerte omsetningsoppgaver 1 536 1 820
Økning merverdiavgift 42,0 mill. 57,7 mill.
     
Kontroll av selvangivelser for næringsdrivende:    
Økning inntekt   225,5 mill.
Reduksjon inntekt   7,7 mill.
     
Kontroll av selvangivelser for lønnstakere og pensjonister:    
Økning inntekt Nord - Norge   340,2 mill.
Reduksjon inntekt Nord-Norge   43,7 mill.
Økning inntekt Oslo   865,4 mill.
Reduksjon inntekt Oslo   75,4 mill.
     
Informasjon til næringsdrivende:    
Antall nye næringsdrivende som har fått skriftlig informasjon 3 660 3 571
Informasjons og formalkontroller 781 873
     
Informasjon til ungdom:    
Antall skoler besøkt 36 50
Antall klasser besøkt 280 292
Antall elever, dette utgjør 75 prosent av elevmassen 4 779 5 294
     
Antall skattytere som oppsøkte skattekontorene i Skatt nord 177 000 171 500