Fattet prinsipiell avgjørelse om låssettingsplass

Miljøverndepartementet har nylig fattet en avgjørelse i en innsigelsessak i Stryn kommune i Nordfjord. Fiskeridirektoratet vurderer avgjørelsen som prinsipielt meget viktig.

Det var Fiskeridirektoratet som fremmet innsigelse mot kommunens planer om å regulere et område for småbåthavn i konflikt med en registrert låssettingsplass, melder Fiskeridirektoratet.

Miljøverndepartementet (MD) uttaler følgende i sitt vedtak:

«Miljøverndepartementet godkjenner Kommunedelplan for kystsona i Stryn kommune, under føresetnad av at låssettingsplass i Svarstadvika blir tatt inn i planen. Låssettingsplassen er svært viktig for framtidig brislingfiske, og blir derfor rekna å vere nasjonalt viktig. Motsegna frå Fiskeridirektoratet tas til følgje».

– Fiskeridirektoratet vurderer avgjørelsen som prinsipielt meget viktig. Vi har nå for første gang fått en avgjørelse i en innsigelsessak vedrørende en låssettingsplass. Vedtaket bekrefter viktigheten av å verne låssettingsplasser som har nasjonal verdi. Vi mener dette vil skape presedens for lignende saker i fremtiden, uttaler Fiskeridirektoratet i dag.

Mekling

Stryn kommunestyre vedtok den 2. mai 2006 at det skulle utarbeides en kystsoneplan for alle sjøarealene i kommunen.

Fiskeridirektoratet fremmet innsigelse i brev av 5. oktober 2007, med blant annet krav om at låssettingsplassen «Svarstad» ble inntatt på plankartet.

Mekling fant sted hos Fylkesmannen den 20. august 2008. Det ble ikke oppnådd enighet om låssettingsplassen i Svarstadvika.

Fiskeridirektoratet uttalte i brev av 30. oktober 2008 at låssettingsplassen i Svarstadvika kan reduseres med ca. 200 meter mot øst, slik at ca. 500 meter blir opprettholdt til låssetting.

Stryn kommune vedtok likevel den 24. februar 2009 å opprettholde sitt tidligere vedtak om ikke å ta inn låssettingsplassen i Svarstadvika i kommuneplanen.

Kommunen viser til at det er oppført hytter i området, og at det derfor er ønskelig å prioritere fritidsbruken i området fremover. Etter kommunen sin mening må låssetting kunne skje ved alternative plasser.

Det ble gjennomført befaring den 15. oktober 2009 med representanter fra Stryn kommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fiskeridirektoratet region vest, Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag, grunneieren og MD. Plassen var da i bruk og det var låssatt brisling i to steng.

– Alvorlige konsekvenser

Fiskeri- og kystdepartementet har i brev av 6. november 2009 til MD gitt uttalelse i saken. Det blir vist til at kystsonen blir utsatt for økende press i form av utbygging. Hver for seg kan den virke ubetydelig, men samlet sett kan utbyggingen få alvorlige konsekvenser for fiskeriet.

Fisket etter brisling samler fiskere fra hele landet, og den aktuelle låssettingsplassen i Svarstadvika er kjent som en av de viktigste låssettingsplassene i Nordfjord.

Plassen er derfor av nasjonal verdi, og det blir sett på som svært viktig å ta vare på den for framtidig brislingfiske, mener Fiskeridirektoratet.

Låssetting av brisling

MD uttaler i sitt vedtak at lås eller stengsetting er en del av fiskeriet som skjer med not. Fisken blir satt i steng for senere å bli slept og samlet på et område for å gå seg åtefri og for levering, eller den blir plassert direkte på et sted i påvente av levering.

Den nærmere lokalisering av låssettingsplasser beror på flere fysiske forhold, blant annet strøm og dybde. Det må være mulig å fortøye noten, og det må være rom for minimum 5-10 meter fri vannsøyle under notposen.

Brislingfisket foregår i perioden september-oktober. Brisling kan, på grunn av størrelsen, ikke slepes over lengre strekninger. Den må derfor låssettes i nærheten av der den blir fisket. Idet brisling fra år til år er fangbar på ulike steder i fjorden, må det være tilgang på låssettingsplasser i hele lengden av fjorden.

– Særlig velegnet

På bakgrunn av opplysninger fra fiskerimyndighetene, legger MD til grunn at Svarstadvika er særlig velegnet som låssettingsplass. I følge Fiskeridirektoratet region vest er låssettingsplassen i Svarstadvika en av de beste i Nordfjord fordi den ligger i en dyp bukt med lite strøm.

MD mener at låssettingsplassen i Svarstadvika ikke trenger å være i konflikt med kommunens strategi om å prioritere hyttebygging, turisme og fritidsaktiviteter i området.

Det blir vist til at brislingfisket foregår i en avgrenset periode om høsten. Videre blir det vist til Fiskeridirektoratets uttalelse om at låssettingsplassen kan reduseres ca. 200 meter mot øst, slik at ca. 500 meter blir opprettholdt til låssetting.

På bakgrunn av samtale mellom grunneieren på stedet og representant for fiskerinæringen, legger departementet til grunn at det er mulig å finne fram til en løsning grunneier- og fiskeriinteressene er enige om i forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen for området.

Innsigelsen tatt til følge

MD finner etter dette at Kommunedelplan for kystsonen i Stryn, ikke i tilstrekkelig grad tar vare på nasjonale fiskeriinteresser. Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet blir derfor tatt til følge.