Ber om støttetiltak for fiskeflåten

Norges Kystfiskarlag ber myndighetene iverksette økonomiske støttetiltak rettet mot fiskeflåten, på bakgrunn av den dramatiske prisnedgangen på hvitfisk.

Pris til fisker er det siste året redusert med 30-40 prosent og Norges Kystfiskarlag frykter nå for konsekvensene for fiskeflåten og for fiskernes privatøkonomi.

Organisasjonen har tidligere bedt om at ordningen med lineegnetilskudd som ble avviklet i 2004 må gjeninnføres for å legge til rette for et lønnsomt fiske med line.

Nå ber organisasjonen om at flåten også må få mulighet til skattefritak gjennom fondsavsetninger til fordel for fremtidige investeringer.

Norges Kystfiskarlag ber også om at prosentsatsen for beregning av fiskerfradraget må økes til minimum 40 prosent. Dagens fradragsprosent forutsetter en inntekt på hele 500.000 kroner for å oppnå fullt fiskerfradrag.

En endring av prosentsatsen vil lette skattetrykket for fiskere som har fått redusert sine inntekter, og dermed bidra til å redusere de privatøkonomiske konsekvensene av prisnedgangen, mener Norges Kystfiskarlag.

Ønsker likviditetslån til flåteleddet

Norges Kystfiskarlag krever også at flåteleddet må få tilgang på likviditetslån og viser til at store deler av avsetningen på 250 millioner kroner til fiskerinæringen fremdeles står ubrukt.

Samtidig ber organisasjonen bankene vise ansvar overfor fiskerinæringen gjennom å sikre finansiering av fiskekjøp. Organisasjonen ber også bankene stille opp overfor fartøyeiere som måtte få behov for hjelp i form av kredittløsninger og midlertidige utsettelser på betaling av renter og avdrag.

Les også: Ber bankene ta ansvar for fiskerinæringa 21.01.2010

Krever prisutviklingen analysert

Norges Kystfiskarlag stiller i likhet med mange fiskere, spørsmål ved hvem som tjener på dagens rekordlave fiskepriser, all den tid pris til forbruker ikke synes å gå tilsvarende ned.

Organisasjonen krever nå at det legges frem uavhengige analyser som dokumenterer utviklingen i pris og fortjeneste innen de ulike ledd fra førstehåndsomsetning til forbruker, både i forhold til det nasjonale og internasjonalt markedet.

– Dagens norske fiskepris er en skandale, fastslår leder i Norges Kystfiskarlag, Paul Jensen.

Ham viser blant annet til at russiske fiskere oppnår 3 kroner mer pr kilo ved salg på det innenlandske markedet, enn det norske fiskere gjør.

Det illustrerer hvor lavt nivået på den norske prisen er, mener Norges Kystfiskarlag.