Nordområdene er sårbare for oljeutslipp

– Et oljeutslipp i nord vil gjøre større skade på miljøet enn et utslipp lenger sør. Mindre robuste økosystemer gjør nordområdene mer utsatt, viser en ny rapport.

Rapporten er en såkalt litteraturstudie der konklusjonene er trukket på bakgrunn av oppdatert kunnskap fra ulike forskningsprosjekter. Konklusjonene bekrefter, utdyper og forsterker det man også tidligere har hatt kunnskap om: Mer sårbare økosystemer i nord vil bidra til at et oljeutslipp her får verre konsekvenser enn et utslipp lenger sør. I verste fall kan hele økosystemer rammes, melder Direktoratet for naturforvaltning (DN).

– Økosystemene i nord består av færre arter enn i sør, og har dermed mindre motstandskraft mot påvirkning fra oss mennesker. Det skal rett og slett mindre til for å skade dem, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning.

Undersøkelser har vist at økosystemer med mange arter fremstår som mer stabile enn systemer med færre arter. Dette forklares med at mangfoldet av arter bidrar til å fylle flere økologiske funksjoner.

Vanskeligere å rydde opp

Rapporten peker også på et annet viktig poeng knyttet til oljevirksomhet i nord: oppryddingen etter et utslipp blir ikke lett.

– Det er alltid en stor utfordring å lykkes med å rydde opp etter et oljeutslipp, men utfordringene er enda større i nord. Forhold som sterk vind, høye bølger, delvis isdekke, mørketid og begrenset infrastruktur, gjør jobben spesielt vanskelig, sier DN-direktøren.

Den nye rapporten viser til forskningsresultater som påviser at olje vil brytes saktere ned i nordområdene enn i sør. Også dette forklares med temperaturforhold, mangel på dagslys i mørketida og stedvis isdekke.

Tid og sted avgjør konsekvensene

Lofoten-Barentshavet har marint liv av internasjonal betydning og verdi. Området har blant annet noen av verdens største kommersielle fiskebestander, og er leveområder for en stor del av de norske sjøfuglbestandene. Flertallet av fuglene som lever i området er såkalte pelagiske arter som henter mat på havet, og dermed er spesielt utsatt ved oljesøl.

I dette området finnes også mange verdifulle og sårbare arter som, ifølge den nye rapporten, krever spesiell oppmerksomhet og beskyttelse. Dette gjelder blant annet for kaldtvannskorallrev og svampsamfunn som det finnes mange av i nord. Disse har viktige funksjoner som leveområde og skjulested for andre arter. Havområdene har også store forekomster av bunndyr som sjøstjerner, skjell og sjøpølser.

– Forskerne forteller oss at mange av de sårbare artene i nord tidvis finnes i store mengder på lite areal. Dette gjelder for eksempel for fisk i gytetida og sjøfugl under hekkingen. Slike forhold får følger for risikoen ved oljevirksomhet i nord. Et utslipp på verst tenkelig sted til verst tenkelig tid kan få dramatiske konsekvenser, sier DN-direktøren.

Miljøbelastet i utgangspunktet

Selv om Lofoten-Barentshavet generelt er et rent havområde i dag, finnes det miljøtrusler også her. Miljøgifter, fremmede arter, skipstrafikk og fiskerivirksomhet er stressfaktorer allerede. Klimaendringer og havforsuring vil få økt betydning i årene som kommer. Eventuelle utslipp fra oljevirksomhet i havområdet vil bli et ”stress” som kommer i tillegg.

– Hvis organismer allerede er ”stresset” gjennom ulike naturlige og menneskeskapte påvirkninger på miljøet, er det sannsynlig at andre stressfaktorer i tillegg kan være spesielt vanskelige å takle, sier Janne Sollie.

Det er norsk institutt for naturforskning som har laget den nye rapporten, på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning.

Rapporten er bestilt som del av DNs underlag i arbeidet med menneskelige påvirkninger av norske havområder.