Sertifikatkrav for båter på 10,67-15 meter

Norges Fiskarlag og Sjøfartsdirektoratet har kommet frem til en avklaring vedrørende sertifikatkrav.

Den uoverensstemmelsen som har vært mellom Norges Fiskarlag og Sjøfartsdirektoratet om forståelsen av regelverket for sertifikatkrav til førere av fiskefartøy i størrelsesgruppen 10,67 - 15 meter, ser nå ut til å være avklart, melder Norges Fiskarlag.

Opphevet unntaksbestemmelse

Sjøfartsdirektoratet sendte 1. juli 2009 ut en såkalt RSV, hvor det ble vist til at unntaket fra kravet om skipsførersertifikat for førere av slike fiskefartøy som kunne dokumentere at de hadde drevet ervervsmessig fiske før 1. januar 1999, var å anse som opphevet i den formen unntaket tidligere var forstått, og at det ved kontroller deretter måtte forvises enten sertifikat eller et kvalifikasjonsbevis hvor det bl.a. måtte dokumenteres at vedkommende hadde vært fører av fiskefartøy 10,67 - 15 m før 1. januar 1999.

Norges Fiskarlag har hele tiden hevdet at denne RSV'en var basert på sviktende forutsetninger, og at den derfor måtte trekkes tilbake. Sist ble Fiskarlagets oppfatninger stadfestet i landstyrevedtak i november 2009, hvor det bl.a. ble konkludert med at:

"- på vegne av de av lagets medlemmer som er blitt urimelig behandlet etter de nye fortolkningene i det omtalte rettledningsrundskrivet, stiller Landsstyret i Norges Fiskarlag seg kritisk til måten denne saken er blitt behandlet på fra Sjøfartsdirektoratets side. Landsstyret finner det derfor nødvendig å be om et møte så snart som mulig med den politiske ledelse i Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, og med ledelsen i Sjøfartsdirektoratet.

Landsstyret vil også kreve at tidsfristen for handheving av RSV 9 - 2009, under alle omstendigheter blir utsatt som ledd i en slik prosess, slik at det blir rimelig tid til å få alle sider ved denne saken behørig belyst."

Regelverket fra 1. januar 1999 står ved lag

Resultatet ble at RSV'en ble opphevet 21. desember 2009, og at det ble klarert et møte med den politiske ledelsen i Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og ledelsen i Sjøfartsdirektoratet 18. januar 2010 for en nærmere gjennomgang av saken.

Dette møtet ble gjennomført som avtalt, og det ble oppnådd enighet om at den tidligere forståelsen av regelverket som gjaldt fra 1. januar 1999, skulle stå ved lag.

Det ble også oppnådd enighet om at det videre arbeid med utforming av regelverk som berører denne saken, skal foregå i nært samarbeid med Norges Fiskarlag.

For de fiskerne dette gjelder, innebærer det at de må skaffe seg dokumentasjon på at de har drevet ervervsmessig fiske før 1. januar 1999, og oppbevare denne om bord for forevisning ved kontroll. Slik dokumentasjon vil være bekreftelse på:

– å ha eid merkeregistrert fiskebåt,

– å ha stått i dokumentert ansettelsesforhold som mannskap på fiskefartøy,

– å ha stått registrert i fiskermanntallet