Flere vil delta i loddeleting

Flere av fartøyene som nå har samlet seg i Tromsø, i påvente av åpning av loddefisket, ønsker å delta i letingen etter lodde som et supplement til letefartøyene.

Fartøyene vil gjøre dette på egen risiko. Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) mener at det er viktig for det økonomiske utbyttet av loddekvoten at sesongen strekkes mest mulig i tid, og følgelig at det er viktig at det blir funnet fangstbare forekomster raskest mulig, melder Fiskebåt.

Støttes av Fiskebåt

Fiskebåtredernes Forbund mener at myndighetene bør tillate at fartøy som melder seg frivillig får delta i letingen etter lodde på egen risiko, og tar dette opp som en av flere saker i et brev til Fiskeridirektoratet.

Fartøy som vil delta bør melde fra til Fiskeridirektoratet og samtidig inngå avtale om å rapportere etter en rutine direktoratet bestemmer, samt øyeblikkelig å rapportere så snart de finner forekomster de tror kan være lodde. Fartøyene bør få umiddelbar tillatelse til å foreta prøvekasting om det er behov for dette, mener Fiskebåt.

Russiske regler om maskevidde i not

Fiskebåtredernes Forbund har tidligere tatt opp den usikkerheten som er knyttet til russiske regler om krav til maskevidde i loddenøtene.

Forbundet er bekymret for konsekvensene av at dette ikke er avklart og ber i brevet til Fiskeridirektoratet, igjen om at saken avklares.

Åpning av fisket i RØS

Forbundet viser for øvrig til at det i forrige sesong var forvirring knyttet til når norske fartøy kunne starte fiske i russisk sone. Fiskebåt ber også om at dette spørsmålet blir avklart så snart som mulig.

Viser det seg at det ikke blir et vestlig innsig av lodde i år, vil det være stor sannsynlighet for at lodda først vil være tilgjengelig i russisk sone, skriver Fiskebåt i brevet til Fiskeridirektoratet.