Korallrev får økt beskyttelse

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet, kartfestet i alt 14 områder med korallforekomster der fiskere er forpliktet til å utvise særskilt aktsomhet under fiske.

Dette i påvente av en egen handlingsplan for forvaltning av sårbare havbunnshabitater.

Fiskerimyndighetene ønsker bedre beskyttelse av kjente korallforekomster i norske farvann, melder Fiskeridirektoratet.

I den såkalte «Utøvelsesforskriften» er det allerede angitt åtte områder der alt fiske med bunnslepende redskap er forbudt. Forskriften slår imidlertid også fast at det skal utvises særlig aktsomhet ved fiske i nærheten av kjente forekomster av korallrev (aktsomhetsplikten).

Godt dokumenterte områder

Revene som nå er kartfestet, er korallområder som foreløpig ikke er omfattet av et særskilt vern mot bunntråling. Områdene er imidlertid allerede godt dokumentert av Havforskningsinstituttet, både gjennom opplysninger fra fiskere og ved hjelp av videoundersøkelser.

Fiskeri- og kystdepartementet har understreket at aktsomhetsplikten gjelder uavhengig av om hvorvidt korallforekomstene er kartfestet eller ikke. Kartfestingen er derfor ment å være til hjelp for fiskere og andre brukergrupper, slik at de lettere skal kunne overholde aktsomhetsplikten.

Kan påføre redskaper stor skade

Selv om hovedbegrunnelsen for tiltaket altså er å beskytte korallrevene mot ødeleggelse peker fiskerimyndighetene også på at kartfestingen vil være til nytte for fiskerne.

Det fins flere eksempler på at fiske på eller ved korallrev har påført fiskeredskaper betydelig skade, og tilsvarende store økonomiske tap for fiskeren.