Fastsatte kvoteenheter i kolmulefisket

Fiskeridirektøren har i dag fastsatt kvoteenheter i kolmulefisket.

I fiske etter kolmule i 2010 har fiskeridirektøren fastsatt følgende for fartøy med kolmuletillatelse:

Kvoteenheten settes til 3 200 tonn.

Delkvoteenheten for EU-sonen settes til 2 420 tonn.