Økt kvantum - kraftig nedgang i verdi

Norske fiskere landet i 2009 mer enn 2,5 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av i overkant av 11 milliarder kroner.

Dette er en økning i landet kvantum, men en kraftig nedgang i førstehåndsverdien av landet fisk, melder Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratets statistikkavdeling har nå lagt ut oversikt over landet fangst for årene 2006 til 2009. Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene

Nedgang på en milliard

Oversikten viser en nedgang i omsatt førstehåndsverdi totalt for alle fiskeslag på rundt en milliard kroner. Det er hovedsakelig nedgang i verdien av torsk og makrell som bidrar til verdifallet.

Gjennomsnittsprisen av torsk (regnet ut på bakgrunn av rundvekten) sank fra 16 kroner i 2008, til 11 kroner i 2009.

På tross av en oppgang av landet kvantum torsk med i underkant av 25.000 tonn, sank total førstehåndsverdi med i underkant av 800 millioner kroner. Dette skyldes i stor grad de omsetningsproblemer som oppsto i kjølvannet av finanskrisen hvor fiskerne har måttet tåle en betydelig nedgang i minsteprisen på torsk.

Store endringer i pelagisk sektor

For makrellen sank gjennomsnittsprisen fra ca 11 kroner i 2008 til ca 8 kroner i 2009. Dermed er snittprisen på omtrent samme nivå som i årene 2006 og 2007.

I pelagisk sektor har det skjedd store endringer de senere år med en økning i landet kvantum av sild fra 700 000 tonn i 2006 til en topp i 2009 med et landet kvantum på oppunder 1.00,000 tonn. Landinger av kolmule har hatt motsatt utvikling med en nedgang i landet kvantum på i overkant av 400.000 tonn fra 2006 til 2009. Dette har sammenheng med fiskebestandens utvikling og de kvoter som fastsettes.

Sild nesten like viktig som torsk

I 2007 tronet torsk alene øverst med 31 prosent av den totale verdiskapningen, mens sild som nummer to hadde 19 prosent.

I 2008 var tallene henholdsvis 29 og 23, mens det i 2009 nesten var like stor verdi på silda som på torsken. Andelen da var 25 prosent for torsk og 24 prosent for sild.

Sei, makrell og hyse har økt sin andel av den totale verdiskapningen de siste årene, mens kolmule som sto for 7 prosent av verdiskapningen i 2007 nå er nede i bare 3 prosent.

Utenlandske landinger i vekst

Vi ser at landinger fra utenlandske fartøy har hatt en vekst over flere år. I 2009 ble det landet like over 300.000 tonn fra denne gruppen og dette er en økning på nesten 100.000 fra 2006. Det er spesielt landinger av pelagisk fisk som har hatt en stor økning i denne perioden.

Økningen fra 2008 til 2009 skyldes hovedsakelig økte landinger av makrell fra utenlandske fartøy.