Vil ha risikovurdering for arsen og kadmium

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om risikovurderinger både av inntak kadmium og av inntak av uorganisk arsen i den norske befolkningen.

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om en risikovurdering av inntak kadmium i den norske befolkningen. Bakgrunnen for oppdraget er at EFSA, EUs mattrygghetsorgan, i en ny rapport har senket det ukentlige inntaket av kadmium som ansees ikke å gi helseskadelig effekt.

Kadmium (Cd) er et tungmetall som finnes i naturen og som lagres i kroppen når mennesker får det i seg. Kadmium kan gi nyreskader og er kreftfremkallende.

I en EFSA-rapport fra 2009 er det ukentlige inntaket av kadmium som ansees ikke å gi helseskadelig effekt (tolerabelt ukentlig inntak; TWI), satt ned fra 7 til 2,5 mikrogram per kilo kroppsvekt.

Mange typer matvarer inneholder kadmium; både kornprodukter, grønnsaker, kjøtt og fisk.

VKM har mottatt en foreløpig bestilling fra Mattilsynet om risikovurdering av inntak av kadmium i den norske befolkning. Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinresten (Faggruppe 5) vil være ansvarlig for vurderingen.

Nordmenn har høyt inntak av arsen

Mattilsynet ber VKM om en risikovurdering av inntak av uorganisk arsen hos den norske befolkningen. Bakgrunnen for oppdraget er at EFSA, EUs mattrygghetsorgan, i en ny rapport hevder at nordmenn har det høyeste inntaket av total arsen i Europa.

Arsen er et grunnstoff som finnes i berggrunnen og i alle levende organismer. Arsen kan opptre i en ikke-helseskadelig (organisk arsen) og en helseskadelig (uorganisk arsen) form.

En EFSA-rapport fra 2009 hevder at nordmenn har det høyeste inntaket av total arsen (uorganisk + organisk) i Europa.

Les også: Risikovurdering av arsen i mat 29.10.2009

Sannsynligvis skyldes dette et høyt inntak av fisk, som inneholder mye av den ikke-helseskadelige formen arsen.

Ris inneholder derimot høye nivåer av den helseskadelige formen av arsen.

Merk at det vi i Norge kaller arsen, heter arsenikk på svensk og arsenic på engelsk. Det vi i Norge kaller arsenikk er imidlertid den spesielle arsenforbindelsen arsentrioksid.

VKM har mottatt en foreløpig bestilling fra Mattilsynet om risikovurdering av inntak av total arsen hos den norske befolkningen. Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinresten (Faggruppe 5) vil være ansvarlig for vurderingen.