Strategiske anbefalinger for norsk matforskning

Fellessatsingen "Food for Life" har lansert en ny strategisk forskningsagenda for norsk matindustri.

Her anbefales fem forskningsområder som bør få særskilt oppmerksomhet.

Det opplyser fagsjef FoU i FHL, Berit A. Hanssen, i en artikkel på Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) sine nettsider.

Les også: Samler matindustrien 23.06.2009

Satsingen "Food for life" i Norge arbeider for å styrke matindustriens deltakelse i forskningsrelaterte aktiviteter. Forskningsfondet FHF har, sammen med deler av matindustrien og forskningsinstitusjoner i matsektoren, bidratt i det viktige arbeidet med å utvikle en norsk strategi for forsknings- og utviklingsområder innenfor matbransjen.

Fem prioriterte områder

Aktørene i matbransjen mener at forsknings- og utviklingsinnsatsen bør legges på følgende fem områder:

  1. Forbruker og marked
  2. Produktkvalitet og innovasjon
  3. Mat og helse
  4. Mattrygghet
  5. Effektiv og ansvarlig matproduksjon.

Gjennom den nye forskningsagendaen, gir matindustrien dette rådet til blant annet Norges Forskningsråd og EU.

Økt kompleksitet

Anbefalingen er et resultat av samarbeid mellom næringslivsaktører og forskningsaktører i blå og grønn sektor. Dette har ført til en prioritering av nye og viktige forskningsoppgaver for matbransjen. Temaene er mer sammensatt og avansert enn tidligere, som følge av økt oppmerksomhet rundt klima og miljø, helse og ernæring samt forbrukeradferd og åpnere konkurranse.

Utfordringene må møtes gjennom å utvikle kunnskapsbaserte innovasjoner i matindustrien. Det er derfor enkelt å fastslå at kunnskap og forskning blir enda viktigere enn tidligere for norsk matproduksjon. Men skal matindustrien makte å påvirke utlysningene til ny forskning samt de finansielle rammene for forskning og utvikling, må næringen stå sammen. Her vil den strategiske forskningsagendaen kunne spille en viktig rolle.

Les også: Ernærings- og klimaforskning på frammarsj 19.01.2010

Bakgrunn

Forskningsagendaen ble lansert i Oslo i januar. Et 30-talls ledere fra norsk matindustri, samt representanter fra forskning og myndigheter, var samlet for å gjøre seg kjent med de strategiske anbefalingene utarbeidet av NTP Food for Life.

Food for Life er en såkalt nasjonal teknologiplattform, NTP. Den nasjonale plattformen er en del av den veletablerte Europeiske Food for Life, som koordinerer konklusjonene fra de nasjonale plattformene, og sørger for at foreslåtte satsningsområder følges opp mot EU-kommisjonen.