– Norske havområder truet av forsuring

En ny rapport, som er laget av Havforskningsinstituttet og NIVA, viser at norske havområder har blitt opp mot 30 prosent surere som følge av økt CO2-innhold i atmosfæren.

Dette kan føre til at en rekke organismer i havet får store problemer med å overleve, noe som på sikt vil være ødeleggende for en rekke havnæringer, melder Klima- og forurensningsdirektoratet.

På oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) laget en rapport om kunnskapsstatus og forsuringen av norske havområder.

– Vi må bli bedre forberedt på endringene i havet som kommer til å skje. Det betyr at vi både må øke miljøovervåkningen av norske havområder og styrke forskningen på konsekvenser av havforsuringen, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT).

Havet stadig surere

Modellstudier viser at norske havområder kan bli opptil 120 prosent surere mot slutten av dette århundret. Polhavet kan bli enda surere.

– Når CO2 i atmosfæren løser seg i vann, dannes det karbonsyre som gjør havet surere. CO2 løser seg bedre i kaldt vann enn i varmt, sier Knut Yngve Børsheim ved Havforskningsinstituttet.

– Nordlige havområder er derfor mer utsatt for forsuring enn havområder lenger sør, sier Børsheim.

Direktoratet for naturforvaltning har tidligere uttalt at klimaendringer og havforsuring vil få økt betydning i årene som kommer, og at eventuelle utslipp fra oljevirksomhet i havområdet vil bli et ”stress” som kommer i tillegg.

Les også: Nordområdene er sårbare for oljeutslipp 26.01.2010

Store konsekvenser

Det er ventet at forsuringen får alvorlige konsekvenser for økosystemene i havet. Særlig er det knyttet bekymring til hva som vil skje med organismer med skall eller skjeletter av kalk.

Ved økt forsuring blir det vanskeligere for organismene å danne kalkskall, og skallene kan begynne å løse seg opp i vannet. Mange av artene med kalkskall er viktig næring for kommersielle fiskeslag som for eksempel sild. Vi følger derfor utviklingen på dette feltet nøye.

– Havforsuring er et globalt problem, men vi trenger også kunnskap om hva det har å si for miljø og næringer i våre egne kyst- og havområder. Det er viktig at Norge fortsetter samarbeidet for en internasjonal klimaavtale med størst mulig utslippsreduksjoner, sier klima- og forurensningsdirektør Ellen Hambro.

Det eneste kjente tiltaket for å redusere havforsuringen, er å kutte CO2-utslippene, mener Klif.

Se også: Statens nettsted Miljøstatus i Norge.

Bakgrunn

Surt hav

  • Havet har blitt opp mot 30 prosent surere siden den industrielle revolusjonen startet.
  • Karbondioksid (CO2) tas opp raskere i kaldt vann enn i varmt vann. Forsuring av havet skjer derfor raskere og blir større på høyere breddegrader, som i norske havområder, enn lenger sør.
  • I surere hav er det mindre kalk tilgjengelig. Dette gir problemer for dyr som er avhengige av kalk, for eksempel til skall eller skjelett.
  • Både planktonarter, reker, hummer, skjell, sjøstjerner og koraller er utsatt. Nyere forskning viser at også fisk påvirkes.
  • I regi av OSPAR – konvensjonen for beskyttelse av det marine miljø i nordøst-atlanteren – har Norge hatt en pådriverrolle for å sette forsuring på dagsorden.
  • Norge har også deltatt UNESCO-IOC -samarbeidet

Les også: – Verdenshavene truet av forsuring 10.12.2009

Les også: – Havet mettet på CO2 04.12.2009