Ny konsernsjef i Aker Seafoods

Yngve Myhre fratrer som konsernsjef i Aker Seafoods. Liv Monica B. Stubholt er konstituert i stillingen med virkning fra i dag, tirsdag 2. februar 2010.

Lederskiftet skjer samtidig med at styret i Aker Seafoods vurderer mulighetene for å rendyrke og videreutvikle konsernet innenfor områdene fangst, videreforedling, markedsføring, salg og distribusjon.

– Yngve Myhre har lagt ned en stor innsats for å bygge opp et integrert sjømatselskap med virksomhet i hele verdikjeden fra fangst til salg. Markedet i Europa og norsk foredlingsindustri er i forandring. Vi vil med nye øyne vurdere nye muligheter og løsninger for å bedre lønnsomheten, og øke selskapets finansielle fleksibilitet, sier styreleder Frank O. Reite.

Han er daglig leder i Converto Capital Management, som er investeringsrådgiver for Aker Capital Fund. Dette fondet eier 65,9 prosent av aksjene i Aker Seafoods.

– Styret og jeg er enige om at tiden er kommet for et veiskille. Jeg er overbevist om at det er fornuftig at det kommer et skifte av kaptein når ny kurs skal stakes ut. Jeg vil takke eiere, styret og ansatte for ni flotte år i selskapet, sier Yngve Myhre.

Myhre tiltrådte som konsernsjef i Norway Seafoods i 2001, og fortsatte som konsernsjef i Aker Seafoods etter fusjonen og navneendringen i 2005.

Stubholt konstituert som konsernsjef

Liv Monica B. Stubholt er konstituert i stillingen som konsernsjef i Aker Seafoods.

– Mitt oppdrag i Aker Seafoods er å være en pådriver i arbeidet for å gjøre virksomheten mer robust og fremtidsrettet - til beste for selskapets aksjeeiere, ansatte, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet forøvrig. Norge har med sine godt forvaltede fiskeressurser et godt utgangspunkt, men vi må øke verdiskapingen i alle ledd og få mer ut av fisken. Dette vil kreve ytterligere styrking av markedsarbeidet, og vi vil vurdere mulige strukturelle grep, sier Liv Monica B. Stubholt.

Selskapets ledelse vil vurdere en rendyrking av Aker Seafoods og forberede en mulig restrukturering av konsernet. En samlet plan vil bli presentert for styret i løpet av et halvt år.

– Vi er glade for at Liv Monica B. Stubholt takket ja til å gå løs på dette prosjektet. Styret vil om kort tid starte arbeidet med å finne en permanent leder, sier Reite.

Den øvrige ledelsen i Aker Seafoods er uendret. Konserndirektør Trond Williksen er ansvarlig for drift og videreutvikling av Aker Seafoods' fangst og trålerflåte. Johannes Palsson er konserndirektør med ansvar for selskapets foredlingsvirksomhet, mens konserndirektør Morten Hyldborg Jensen har ansvaret for salg og markedsføring. Gunnar V. Aasbø-Skinderhaug har en sentral rolle som CFO.

I henhold til Aker Seafoods' ansettelsesavtale med Yngve Myhre, vil han få 12 måneders etterlønn på til sammen 2,3 millioner kroner etter endt oppsigelsestid. Etterlønnen reflekterer at Myhre har en konkurranseklausul i sin arbeidsavtale. I tillegg får han utbetalt 395 000 kroner som er bonus opparbeidet gjennom flere år.

Liv Monica B. Stubholt vil som konstituert konsernsjef i Aker Seafoods ha en årslønn på 2,3 millioner kroner.

Mer om Liv Monica B. Stubholt

Liv Monica B. Stubholt (48) ble ansatt i Aker 1. oktober 2009, og hun er styreleder i karbonfangstselskapet Aker Clean Carbon. Stubholt er utdannet jurist fra Universitet i Oslo. Hun har vært forretningsadvokat i 15 år, og ble partner i BA-HR i 2000. Hun har blant annet hatt oppdrag knyttet til fiskeri- og havbruksnæringen. Fra 2005 til 2009 var hun statssekretær, først i Utenriksdepartementet, og fra 2007 i Olje- og energidepartementet.

I Utenriksdepartementet var Stubholt sentral i utviklingen av Norges nordområdestrategi, samtidig som hun var knyttet til regjeringens arbeid i WTO forhandlingene og spørsmål om markedsadgang for norsk fisk. I begge departementer arbeidet hun med Russland, EU/EØS og energi- og klimaspørsmål. Hun har vist et særlig engasjement når det gjelder internasjonalisering av norsk næringsliv.