Fiskebåt foreslår nytt miljøtiltak

Fiskebåtredernes Forbund foreslår nå at investeringer til miljøtiltak kan erstatte kravet om kondemnering av en båt, når fiskekvoter slås sammen.

Slike miljøinvesteringer kan redusere utslippene av CO2 og NOx og redusere bruken av skadelige kjølemedier.

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) har tidligere argumentert for å fjerne kondemneringskravet i strukturkvoteordningen, men sa samtidig at det kunne være interessant å evaluere ulike sider av ordningen før det ble tatt endelig stilling til saken.

Les også: Strukturkvoteordninga er evaluert 08.01.2010
Les også: Vil ha fjernet kondemneringskravet 23.07.2009

I svarbrevet fra Fiskeri- og kystdepartementet i fjor uttalte departementet at selv om det var enkelte uheldige sider ved kondemneringskravet, så var ikke disse tungtveiende nok til å forsvare et bortfall av kondemneringskravet.

Fiskebåtredernes Forbund mener fortsatt at kondemneringskravet i strukturkvoteordningen bør fjernes. Forbundet vil om kort tid gå i gang med en evaluering av strukturkvoteordningen for havfiskeflåten, og her vil kondemneringskravet bli viet ny oppmerksomhet. Fiskebåtredernes Forbund mener at kondemneringskravet svekker konkurransekraften til norsk fiskerinæring, og mener det er et lite egnet virkemiddel for å redusere overkapasiteten og overfisket.

Fiskebåtredernes Forbund viser til at forbundet har tatt initiativ til tiltak for å redusere bruken av skadelige kjølemedier i fiskeflåten. Mange av disse kjølemediene har en svært uheldig effekt på global oppvarming, og selv små tiltak i fiskeflåten kan gi vesentlige reduksjoner i de samlede utslippene av klimagasser i Norge. Forbundet har også tatt mange initiativ for å redusere utslippene av NOx og CO2 fra fiskeflåten.

Miljøtiltak

Fiskebåtredernes Forbund vil foreslå at så lenge kondemneringskravet i strukturkvoteordningen opprettholdes, så bør rederiene som et alternativ til pålegget om å kondemnere et fartøy, få anledning til å foreta miljøinvesteringer. Fiskebåt viser til at skipsfarten som hørte inn under den gamle rederiskatteordningen, fikk anledning til å foreta miljøinvesteringer som et alternativ til å betale skatt i tilknytning til overgangen til et nytt rederiskattesystem.

Fiskebåtredernes Forbund mener at godkjente miljøinvesteringer i fiskeflåten bør være tiltak som reduserer utslippene av NOx, tiltak som reduserer utslippene av CO2 (redusert bunkersforbruk) og tiltak som reduserer bruken av klimaskadelige kjølemedier.

Når det gjelder havfiskeflåten, vil Fiskebåtredernes Forbund foreslå at rederier som benytter strukturkvoteordningen må gjennomføre miljøinvesteringer på minst 2 millioner kroner som et alternativ til å kondemnere et fartøy.