Mattilsynet rydder opp i regelverket

Mattilsynet ba tidlig i vår virksomheter og andre melde fra om lover og forskrifter som er vanskelige å finne frem i, vanskelige å forstå, eller som oppleves som lite hensiktsmessig.

Nå er innspillene gjennomgått og inngår i en rapport som skal brukes som grunnlag for å utvikle regelverket Mattilsynet forvalter.

Forprosjekt

Mattilsynet har i perioden oktober 2008 til mai 2009 gjennomført et forprosjekt med sikte på å kartlegge og gjennomgå regelverket på Mattilsynets forvaltningsområde.

– I forprosjektet innhentet vi informasjon både fra virksomheter og privatpersoner som skal følge regelverkt, og fra ansatte i Mattilsynet som fører tilsyn med at regelverket følges, sier Kari Bryhni, direktør for regelverk i Mattilsynet.

– Vi mener det er viktig at regelverket er enkelt å forholde seg til for alle som skal følge det. Derfor spurte vi blant annet hva virksomheter, privatpersoner og interessenter mener kjennetegner en forskrift som er lett å forstå, sier Kari Bryhni.

Rapporten kartlegger og beskriver regelverket, og peker på utfordringer ved det. Videre kommer den med forslag til forbedringer og forenklinger. Det foreslås også kriterier for prioritering av arbeidet med å gjøre regelverket mer brukervennlig og tilgjengelig, skriver Mattilsynet i en melding.

Prosjektgruppen har innhentet innspill både fra eksterne interessenter, virksomheter og allmennheten via internett, og internt fra Mattilsynet.

– Innspillene peker på mange utfordringer og har gitt oss synspunkter som er meget nyttige i arbeidet, i utarbeidelsen av rapporten og i Mattilsynets arbeid med regelverksutvikling. Vi retter en stor takk til alle som har gitt innspill, sier Kari Bryhni i Mattilsynet.

Arrangerer møte til høsten

Mattilsynet vil til høsten arrangere et møte hvor vi presenterer rapporten. I dette møtet vil vi gjerne ha synspunkter på rapporten og videre arbeid. Det vil bli sendt en egen invitasjon til dette møtet.

Selv om det er pekt på en rekke utfordringer ved regelverket, er det begrenset hva Mattilsynet kan få til av endringer på kort sikt. Dette skyldes både forpliktelsene i henhold til EØS-avtalen, samt at det kreves ressurser for å følge opp. Men kartleggingen er viktig som et grunnlag for å utarbeide et best mulig regelverk ut i fra de forutsetninger som finnes, skriver Mattilsynet.