Marin verneplanprosess fortsetter

NORD-TRØNDELAG: Innspillene til oppstart av marin verneplan er oppsummert for de tre foreslåtte marine områdene i Nord-Trøndelag.

Områdene er Skarnsundet, Borgenfjorden og Tautraryggen.

Innspillene til oppstartsmeldingen, en oppsummering samt merknader og anbefalinger fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fiskeridirektoratet Region Trøndelag er nå oversendt Direktoratet for naturforvaltning (DN).

De tre områdene i Nord-Trøndelag er blant de 17 områdene i landet som er klarert for oppstart i første pulje gjennom forvaltningsplanen for Norskehavet, Stortingsmelding 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet.

Stor interesse

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har mottatt mange innspill på oppstartsmeldingen.

En del uttalelser går ut på at en rekke konkrete hensyn må ivaretas før et vern kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for næring og utvikling, særlig på sikt.

Noen innspill peker for eksempel på at oppsittere i området Skarnsundet må kunne bruke tradisjonelle garnfester og oppankringsplasser for småbåter, også dypere enn den foreslåtte vernegrensen på 5 meter. Flere organisasjoner mener det skisserte vernet er positivt.

Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet anbefaler forøvrig at vernegrensene bør trekkes utenom utbyggings- eller havneområder i vedtatte planer etter plan- og bygningsloven.

Skal ut til høring høsten 2010

Videre utover vinteren/våren vil Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fiskeridirektoratet Region Trøndelag assistere DN og en tverrfaglig direktoratsgruppe med å utarbeide et høringsforslag, opplyser fylkesmannen.

Direktoratsgruppen består av representanter fra Fiskeridirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Kystverket, Oljedirektoratet, Riksantikvaren og Forsvarsbygg samt fylkeskommunene v/ Hordaland fylkeskommune.

Forslaget skal ut på høring høsten 2010.

Lokal medvirkning i referansegruppe

For å få til en fortsatt lokal medvirkning i prosessen fram mot et verneforslag, vil Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet opprette referansegrupper allerede nå. Gruppene skal være en arena for kunnskapsutveksling og arbeide videre med uavklarte problemstillinger.

Referansegruppene vil bestå av representanter for aktuelle kommuner, fylkeskommunen, Fiskarlaget Midt-Norge og Naturvernforbundet.