Skal studere rødmidd i moderne produksjon

Møreforskning skal gjennomføre et prosjekt som skal bidra til økt kunnskap om vekst, vekstforhold og overlevelse av rødmidd under dagens produksjon av salt- og klippfisk.

Saltfisk og klippfisknæringen forholder seg til forskrifter om rødmidd som er basert på forskningsresultater fra 1960 og 1970 tallet. Disse resultatene er lite relevante for dagens moderne produksjon.

I dette prosjektet skal det gjennomføres nye studier av rødmidd, under dagens produksjon av salt- og klippfisk. Planlagt oppstart for prosjektet er 2. kvartal 2010 med avslutning sommeren 2012, melder Møreforskning.

RUP (Regionalt utviklings fond) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har finansiert prosjektet, og i tillegg stiller bedrifter i saltfisk- og klippfisk næringen med egeninnsats.

Saltelskende bakterier

Rødmidd er en betegnelse som blir benyttet av salt- og klippfisknæringen når fisken har synlige tegn på vekst av rødefargede, halofile (saltelskende) bakterier. Disse bakteriene angriper proteinene i fiskefiskekjøttet og infisert fisk får en stygg lukt.

Det skal imidlertid stor tetthet av bakterier til for at fisken blir farget rød. Hovedkilden for smitte av disse bakteriene er vanlig sjøsalt dvs. at en kan regne med at all saltfisk og klippfisk er smittet med rødmidd, men at de først blir synlig når de får de rette betingelsene for vekst.

Disse bakteriene har best vekstvilkår ved temperaturer mellom 30 og 45 °C, men at de også vokser ved temperaturer mellom 7 til 80 °C. Dette viser seg når klippfisk blir eksportert til land med dårlige kjøleforhold. Da ser en ofte en oppblomstring av rødmidd som igjen fører til reklamasjoner til produsenten.

Utdatert kunnskap

Etter å ha gått igjennom litteratur om rødmidd finner en at denne er relativt gammel. Det meste av arbeidet som er gjort på rødmidd, i forbindelse med produksjon av saltfisk og klippfisk, er gjort på 1960 og 1970 tallet med utgangspunkt i datidens salt- og klippfiskproduksjon. Det er også disse resultatene dagens forskrift bygger på, og som produsentene må forholde seg til, skriver Møreforskning.

Det er imidlertid skjedd store endringer i produksjon av saltfisk og klippfisk siden den gang, også i hvordan saltet blir produsert. Så eksisterende forskrifter relatert til rødmidd reflekterer ikke dagens situasjon, mener Møreforskning.

Nye studier som dette prosjektet representerer vil belyse problematikken rundt rødmidd og kan etablere grunnlag nye forskrifter tilpasset dagens situasjon, tror Møreforskning.

Blant annet kan dette være potensial for gjenbruk av salt, noen som vil bidra til store besparelser for næringen, mener Møreforskning.

Les også: Resirkulering av salt 06.07.2009

Mål for prosjektet

Hovedmål
Overordnet målsetning med prosjektet er å oppnå kunnskap om vekst, vekstforhold og overlevelse av rødmidd ved dagens produksjon av salt- og klippfisk.

Det er en målsetning å finne de produksjonsparametere som har størst innvirkning på vekst av rødmidd, samt å vurdere mulighetene for en hurtigmetode for å detektere og kvantifisere rødmiddbakterier.

Delmål

  1. Etablere en beskrivelse av innhold av rødmidd i ulike typer salt
  2. Kartlegge rødmidd-vekst på salt- og klippfisk
  3. Utvikle en hurtigmetode for detektering og kvantifisering av rødmidd
  4. Utføre økonomisk kalkyle for innsparinger basert på fremkomne resultater for rødmidd, bl.a. relatert til potensial for gjenbruk av salt