Nedgang i antall ulykker med los om bord

Kystverkets ulykkesstatistikk for 2009, viser at antall skipsulykker med los om bord er nær halvert.

Antallet har gått ned fra 15 i 2008 til 8 i 2009. Totalt ble det utført om lag 42 000 losoppdrag i 2009, mot om lag 48 000 i 2008, melder Kystverket.

– Det er gledelig at antall ulykker med los om bord har gått ned i 2009, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

– Men fortsatt har vi høy fokus på ulykker og de bakenforliggende årsaker, og setter i verk flere tiltak for ytterligere å redusere antallet skipsulykker i våre farvann, fortsetter han.

Til sammenligning er det for 2009 registrert 28 skipsulykker der losplikten er tilfredstilt ved bruk av farledsbevis, en økning på 3 fra 2008. Det var nesten like mange seilaser med farledsbevis som med los.

– Spesielt er vi opptatt av antall grunnstøtinger, som er en god indikator på effekten av utøvd farvannskunnskap og kombinasjonen av årvåkenhet og godt samarbeid på broen; begge deler nøkkelelement vi ønsker å oppnå med vår lostjeneste. Antall grunnstøtinger med los ombord gikk ned fra 8 til 6 fra 2008 til 2009, mens antall grunnstøtinger med farledsbevis gikk ned fra 24 til 17, sier Dimmen.

Kystverket har revidert ulykkesstatistikken for 2008. I henhold til "Forskrift om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs" skal Sjøfartsdirektoratet underettes når det skjer fartøysulykker. Sjøfartsdirektoratet sender nå kopi av disse rapportene til Kystverket, og sammenholdt med Kystverkets egne oversikter gir dette grunnlag for bedre statistikker enn tidligere.

Totalt var det en trafikknedgang på rundt 12 prosent målt i antall losoppdrag fra 2008 til 2009.