Skal refinansiere Aker BioMarine

Aker BioMarine har sammen med hovedaksjonær og største kreditor, Aker ASA, utarbeidet en refinansieringsplan.

Les også: Blodrødt fra Aker Biomarine 08.02.2010

Refinansieringsplanens formål er å etablere et solid finansielt fundament for Aker BioMarines videre virksomhet. Selskapet er i dialog med sentrale obligasjonseiere for å få deres tilslutning til planen, opplyser Aker BioMarine i en børsmelding.

Refinansierinen skal gjennomføres med en emisjon, der gjeld konverteres til aksjer.

Øker egenkapitalen med 550 mill. kroner

En gjennomføring av planen vil styrke Aker BioMarines kapitalstruktur og likviditet ved tilførsel av til sammen minst 550 millioner kroner i egenkapital fra Aker og øvrige aksjeeiere. I refinansieringsplanen bes obliga­sjonseierne om
å forlenge obligasjonslånet som forfaller i mai 2010 i tre år.

– Salg, drift og resultat utvikler seg positivt og den skisserte refinansieringsplanen vil gi oss et godt fundament for videre vekst, sier Hallvard Muri som er konsernsjef i Aker BioMarine. Han opplyser at Aker BioMarine ved utgangen av 2009 hadde en samlet brutto gjeld på 1 361 millioner kroner, inkludert obligasjonslånet på 750 millioner kroner. Egenkapitalandelen var 12 prosent.

– Planen er etter vårt skjønn balansert og god, ikke minst for obligasjonseierne som vil få en fordring på selskap med en betydelig sterkere kapitalstruktur enn i dag. Vi arbeider sammen med vår finansielle rådgiver, Arctic Securities, for å komme i mål med obligasjonseierne, sier Muri.

Høy gjeld til Aker

Per 31. desember 2009 hadde Aker BioMarine en samlet gjeld til Aker på NOK 956 millioner inkludert påløpte renter. Gjelden inkluderer et konvertibelt lån, Akers andel av obligasjonslånet og NOK 50 millioner i et kortsiktig, sikret lån. I tillegg har Aker akseptert at resterende låneramme på NOK 40 millioner under det kortsiktige, sikrede lånet gjøres tilgjengelig for Aker BioMarine i første kvartal 2010.

Ved årsskiftet hadde Aker BioMarine en fordring på Aker ASA på NOK 357 millioner inkludert påløpte renter og langsiktige fordringer på Aker Ocean Harvest AS på til sammen NOK 166 millioner inkludert påløpte renter.

Gjeld konverteres til aksjer

Refinansieringsplanen innebærer at Aker overtar fordringene på Aker Ocean Harvest AS fra Aker BioMarine og at Akers netto fordring på Aker BioMarine på 473 millioner kroner vil bli konvertert til egenkapital ved en rettet emisjon.

For at de øvrige aksjeeierne skal kunne opprettholde sine eierandeler, samt for å tilføre selskapet ytterligere nødvendig likviditet, er planen å gjennomføre en emisjon til samme emisjonskurs som i den rettede emisjonen mot Aker.

Emisjonskurs og endelig emisjonsbeløp er ikke fastsatt, men Arctic Securities' vurdering er at emisjonene bør gjennomføres på en kurs betydelig under dagens børskurs. Det vil være en betingelse for gjennomføring at Akers eierandel i Aker BioMarine ikke overstiger 90 prosent som følge av emisjonene.

Aker BioMarine vil komme tilbake med ytterligere informasjon på et senere tidspunkt, herunder en nærmere tidsplan for gjennomføring, opplyser selskapet i meldingen.