Prisdannelse i auksjonsmarkeder

DISPUTAS: Tor Hugo Hauge disputerte for doktorgraden ved NHH fredag 5. februar, med en avhandling om prisdannelse i auksjonsmarkeder.

I avhandlingen An Empirical Analysis of a Discriminatory, Closed, Simultaneous, Multi-Object Auction, tas det utgangspunkt i at auksjon som omsetningsform kan modelleres ved hjelp av spillteori. Mange ulike auksjonsformater brukes i praksis.

Formatene kan ha stor betydning for hvilke priser som oppnås, og om fordeling blir effektiv, dvs. at salgsobjekt fordeles til den budgiver som verdsetter det auksjonerte objekt høyest.

Auksjon av fiskefangster

Empirisk studeres et spesielt auksjonsmarked som har komplekse regler og en rekke teoretisk interessante trekk; auksjonering av fiskefangster i regi av Norges sildesalgslag.

Auksjonsformen er kjennetegnet ved at mange objekter auksjoneres simultant, budgiverne legger inn lukkede bud, og de vinnende budgivere betaler en pris tilsvarende sine bud.

En viktig problemstilling er å kartlegge prisdannelsen i markedet. I avhandlingen studeres hvilken effekt enkelte variabler har på oppnådde priser.

Det skilles mellom produktspesifikke og markedsspesifikke variabler. De produktspesifikke variabler kan deles inn i kvalitetsvariabler som selger ikke har kontroll over, og kvalitetsvariabler som en kan kontrollere. Arbeidet gir estimat på priselastisiteter for de viktigste variablene som bestemmer markedsprisene.

Siden budgiverne i dette markedet kan by på flere fangster simultant, kan de for så vidt ha det vinnende bud på flere fangster enn de har kapasitet til å ta imot. For å unngå en slik situasjon, gis budgiverne anledning til å sette kapasitetsgrenser og å prioritere fangstene.

I et av arbeidene vises det at mulighet for å prioritere fangster kan redusere forventet samlet inntekt og føre til ineffektivitet, men den empiriske analysen viser at andre effekter motvirker dette og at auksjonsformen i praksis fungerer godt.

I siste del av avhandlingen studeres den normative problemstilling om hvordan selgers reservasjonspris bør settes.

Arbeidet bidrar ikke bare til en nærmere forståelse av det spesielle markedet som analyseres, men også mer generelt til hvordan spesielle auksjonsregler kan fungere i auksjonsmarkeder generelt.

Hovedveileder har vært professor Rögnvaldur Hannesson ved NHH.

Bedømmelseskomité:
Professor Eirik Gaard Kristiansen, NHH (Leder)
Professor Srihari Govindan, University of Iowa
Lecturer Bjarne Brendstrup, Århus Universitet

Tor Hugo Hauge er utdannet siviløkonom ved NHH. Han har jobbet ved SNF (Samfunns- og næringslivsforskning) og ved Høgskolen Stord/Haugesund.