Studerte bunnstrøm og blanding i Nordishavet

Ny doktorgrad: Florian Geyer disputerte for PhD-graden ved UiB med en avhandling hvor det presenteres målinger og datamodeller for kontinentalsokkelen rundt Svalbard.

Disputasen for avhandlingen ”Overflow and topographically induced mixing on the Svalbard shelf”, ble hold den 22. januar 2010 melder Universitetet i Bergen (UiB).

Isdekket skiller Nordishavet fra de andre store havområdene i verden. Den sterke tilbakegangen i sjøis de siste årene gir et naturlig søkelys på prosesser som (de)stabiliserer isen.

Et sentralt bidrag til et stabilt isdekke i Arktis er den ”kalde haloklinen”, et stabilt sjiktet vannlag som forhindrer effektiv varmetransport fra varmere vann i dypet til havoverflaten og isen.

I avhandlingen presenteres målinger og datamodeller for kontinentalsokkelen rundt Svalbard. To prosesser forbundet med vedlikeholdet av haloklinen står i fokus.

Den første prosessen er dannelse og transport av kaldt og saltholdig bunnvann i Storfjorden på Svalbard. Denne vannmassen strømmer over kontinentalsokkelen og bidrar til det stabiliserende vannlaget som beskytter isen i det sentrale Nordishavet. Avhandlingen presenterer den lengste tidsserien av bunnstrømmen fra Storfjorden og behandler strømmens variabilitet og hvordan vinden over Svalbard kan påvirke denne.

Den andre prosessen er den vertikale varmetransporten som til en viss grad eksisterer til tross for den stabile vannsjiktningen. Varmetransporten kan være større i regioner hvor sterke tidevannsstrømmer vekselvirker med bunntopografien. Denne prosessen ble undersøkt på Yermakplatået, et undervannsplatå nordvest for Svalbard. Direkte målinger av varmetransporten og de underliggende drivkreftene presenteres i avhandlingen og det bidrag til Nordishavet diskuteres.

Personalia

Florian Geyer er født i 1976 i Karlsruhe i Tyskland. Han tok mastergraden i fysisk oseanografi ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen i 2004 og har siden vært doktorgradsstipendiat ved Nansen senter for miljø og fjernmåling og Geofysisk Institutt, UiB.