Vil påskynde overgangen til klimavennlig kjøling

Fiskebåtredernes Forbund vil påskynde prosessen med innføring av klimavennlige kjølemedier i fiskeflåten.

Næringen og myndighetene har her et felles ansvar mener Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt), som foreslår at Innovasjon Norge får gi rente-og avdragsfrie lån med 5 års varighet til utskifting til ny kjøleteknologi på eksisternede fartøy.

Saken blir tatt opp i et brev til Fiskeri- og kystdepartementet, der det også blir bedt om at andre miljøtiltak som Fiskebåt har foreslått blir fulgt opp i revidert nasjonalbudsjett i mai, melder Fiskebåt.

– Verdens mest miljøvennlige fiskeflåte

Fiskebåts visjon inkluderer en målsetting om at den norske havfiskeflåten skal bli verdens mest miljøvennlige fiskeflåte. Forbundet har lenge arbeidet for å bedre fiskeflåtens miljøregnskap, og ønsker å oppnå dette uten å gå veien om tyngende miljøavgifter. Avgifter svekker ofte rederienes evne til å ta i bruk ny miljøteknologi, og virker i mange tilfeller mot sin hensikt.

Les også: – Verdens mest lønnsomme og miljøvennlige havfiskeflåte 04.02.2010
Les også: Sjømat en klimavinner på matbordet 03.12.2009

Mange innspill

Fiskebåtredernes Forbund har de siste årene kommet med mange innspill overfor Fiskeri- og kystdepartementet om tiltak for å redusere utslippene av skadelige klimagasser fra fiskeflåten. Av disse kan nevnes:

  • Brev av 24. oktober 2007 med forslag om arbeidsgruppe for å gå gjennom regulerings- og strukturordningene i lys av nye og strengere miljøkrav
  • Brev av 23. september 2008 om tiltak for å redusere bunkersforbruket i fiskeflåten
  • Brev av 9. november 2009 om tiltak for å fornye fiskeflåten, ikke minst for å kunne ta i bruk ny miljøteknologi
  • Brev av 11. desember 2009 om tiltak for å redusere utslippene av klimaskadelige kjølemedier fra fiskeflåten
  • Brev av 5. februar d.å. med forslag om å gi adgang til at rederiene kan gjøre miljøinvesteringer som et alternativ til å kondemnere et fartøy i tilknytning til bruk av strukturkvoteordningen

Aktiv i NOx-arbeidet

Fiskebåtredernes Forbund viser dessuten til at forbundet inntok en svært aktiv rolle ved etableringen av en miljøavtale mellom Staten og næringsorganisasjonene om reduksjon i utslippene av NOx. Forbundet har oppfordret medlemmene om å utnytte de muligheter som finnes for å redusere utslippene av NOx, og konstaterer at fiskeflåten har vært aktive til å iverksette tiltak med støtte fra NOx-fondet. Fiskeflåten kan vise til en kraftig reduksjon i utslippene av NOx de siste årene, og er en viktig bidragsyter til at Norge nå ligger godt an til å oppfylle Gøteborg-protokollens forpliktelser.

Les også: Fiskebåt foreslår nytt miljøtiltak 05.02.2010
Les også: – Konstruktivt møte med statsråden 13.01.2010

Klimaavennlige kjølemedier

Når det gjelder klimautfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor, er det gjennom å redusere utslippet av klimaskadelige kjølemedier at fiskeflåten kan bidra mest. Fiskebåtredernes Forbund viser til at nye beregninger indikerer at utslipp av freon (R22) fra fiskeflåten står for rundt 0,7 prosent av Norges samlede utslipp av klimagasser (målt i C02-ekvivalenter). Forbundet forventer at bruken av freon på grunn av sterke restriksjoner vil bli redusert de nærmeste årene, men erfaringsmessig vil det ta lang tid å fase ut freon.

En annen utfordring er at enkelte av de kjølemediene som blir tatt i bruk som erstatning for freon (blant annet R-404a) har en enda mer skadelig effekt på global oppvarming, forteller Fiskebåt.

– Felles ansvar

Fiskebåtredernes Forbund mener at næringen og myndighetene har et felles ansvar for å arbeide for at utslippene av klimaskadelige kjølemedier fra fiskeflåten reduseres raskere og mer effektivt enn det dagens regelverk innebærer. Forbundet håper derfor på en god dialog og samarbeid med Fiskeri- og kystdepartementet i dette spørsmålet, som så langt har fått liten oppmerksomhet i fiskerinæringen.

Fiskebåtredernes Forbund viser til at de forslagene som så langt er fremmet, forutsatt at de følges, er gunstige for de som er i posisjon til å fornye fiskefartøyet, eller som er i posisjon til å benytte strukturkvoteordningen. Når det gjelder rederier som ikke er i en slik posisjon, finnes det ikke gode nok ordninger til å stimulere til å skifte ut miljøskadelige kjølemedier med nye, klimavennlige kjølemedier. Forbundet viser i denne forbindelse til at en slik utskiftning i mange tilfeller representerer en investering på 4 – 8 mill. kroner.

Foreslår nye ordninger

Fiskebåtredernes Forbund vil på denne bakgrunn anbefale at Innovasjon Norge får anledning til å gi rente- og avdragsfrie lån med varighet på 5 år.

Og da til rederier som foretar investeringer på eksisterende fartøy, for å gå over til klimavennlige kjølemedier som CO2 og ammoniakk.

Forbundet håper at en slik ordning kan bli operativ i tilknytning til behandlingen av revidert nasjonalbudsjett til våren.

Fiskebåtredernes Forbund viser ellers til de øvrige forslagene som forbundet har fremmet den siste tiden (nevnt under "Mange innspill" ovenfor), og håper at Regjeringen også vil følge opp disse i tilknytning til revidert nasjonalbudsjett.