Ny rapport om klimaendringer i Arktis

NorACIA lanserte i dag delutredning 3, som fokuserer på effektene på økosystemer og biologisk mangfold av klimaendringer i norsk Arktis.

Utredningen tar for seg økosystemene i havet, på land og i ferskvann og gir en kortfattet kunnskapsstatus for disse systemene, melder Norsk Polarinstitutt. Utredningen ble i dag lansert på et seminar i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

NorACIA

NorACIA; Norwegian Arctic Climate Impact Assessment, er et initiativ tatt av den norske regjering for å følge opp Arctic Climate Impact Assessment (ACIA), et prosjekt underlagt Arkisk råd. NorACIA søker å synliggjøre eksisterende kunnskaper og utvikle nye kunnskaper om klimaforhold i norsk Arktis og fokuserer på hvilke
kunnskapshull som bør tettes.

NorACIA er organisert gjennom en styringsgruppe med representanter fra Miljøverndepartementet (styreleder), Direktoratet for naturforvaltning, Norsk Polarinstitutt og Statens forurensningstilsyn, og har et sekretariat koordinert av Norsk Polarinstitutt.

Innen rammen for NorACIA er fokus på formidling, forvaltningsrådgivning og sammenstilling av kunnskap om klimaendringer i norsk Arktis. Hovedsiktemålet for NorACIA er å samle kunnskap om klimaendringer i regionen, kunnskap som kan danne basis for videre vurderinger av tiltak forbundet med klimaendringer og konsekvenser av disse.

Flere delutredninger

NorACIA er bygget opp av fem delutredninger, hvorav denne er den tredje i rekken. De andre delutredningene tar for seg følgende temaer:

Delutredning 1: Klimascenarier for norsk Arktis 1900–2100
Delutredning 2: Fysiske og biogeokjemiske prosesser
Delutredning 4: Effekter på folk og samfunn
Delutredning 5: Tilpasning og avbøtende tiltak

I tillegg skal det utarbeides en lettere tilgjengelig synteserapport. Alle delutredningene og synteserapporten skal ferdigstilles i løpet av første kvartal 2010.

Denne rapporten omhandler effekter på økosystemene i havet, på land og i ferskvann. Rapporten er utarbeidet i nært samarbeid med temagruppe 3 som har hatt representanter fra Meteorologisk institutt, Direktoratet for naturforvaltning, Havforskningsinstituttet, Samisk høgskole, Norsk Polarinstitutt, Norsk institutt for naturforskning og Statens forurensningstilsyn.

Delutredningen har vært skrevet av et team av forskere fra Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA).