Ber om loddeopning i russisk sone

Fiskebåtredernes Forbund ber Fiskeridirektoratet opne for ordinært loddefiske i russisk økonomisk sone.

Det er til no ikkje funne lodde i norsk sone, medan russarane truleg har fiska lodde sidan nyttår i eiga sone.

Les også: Loddeletingen avsluttet 03.02.2010

Russiske styresmakter har sagt ja til norsk fiske, men Fiskeridirektoratet har til no berre gitt klarsignal for at tre farty kan leite, på eigen risiko og med inspektørar om bord.

Fiskebåtredernes Forbund (fiskebåt) er ottefulle for at ein sein sesongstart for fisket, fordi det kan føre til opphoping i råstoffstraumen, dårlegare kvalitet på lodde, både til samfengt produksjon og til merl/olje, og i sum lågare lønsemd og utbyte.

Det er difor viktig at ordinært fiske tek til så snart tilhøva tilseier det, meiner forbundet.

I eit brev til Fiskeridirektoratet ber forbundet om at fiskerimyndigheitene opnar for at heile flåten, som er i posisjon for det, kan få starte fisket på ordinært vis i russisk sone.

Forbundet meiner at generell tilgjenge til å starte fisket, vil vere effektivt med tanke på å finne gode førekomstar av lodde.