Utarbeider forskriftskrav for treemballasje

Mattilsynet har startet arbeidet med å utarbeide forskriftskrav til produsenter av paller og annen treemballasje.

Forskriftskravene skal være i henhold til FAOs internasjonale standard for plantesanitære tiltak nr. 15, om regulering av treemballasje i internasjonal handel (ISPM 15), samt til virksomheter som deltar i frivillig godkjenningsordning av tørkeanlegg for trelast.

En ordning for godkjenning av produsenter av treemballasje basert på ISPM 15, ble etablert av Statens landbrukstilsyn i 2002, og siden 2004 er denne ordningen videreført av Mattilsynet.

Mattilsynet ønsker å forskriftsfeste de krav som er satt til virksomheter som er en del av denne ordningen, samt å tilpasse ordningen til den siste revisjonen av ISPM 15, som ble gjort av Kommisjonen for plantesanitære tiltak i 2009.

Videre ønsker Mattilsynet å forskriftsfeste de krav som er satt til virksomheter som deltar i frivillig godkjenningsordning av tørkeanlegg for trelast.

Mattilsynet planlegger å ha forslag til forskrift klar i løpet av 1. halvår 2010.