Reduserte NOx-utslipp fra sjøfart

Utslippene av nitrogenoksider (NOX) fra innenriks sjøfart og fiske var 11 prosent lavere i 2008 enn i 2007.

De samlede NOX-utslippene er redusert med 14 prosent fra 1990, men må reduseres ytterligere for å nå målet i Gøteborg-protokollen. For NMVOC, NH3 og SO2 vil forpliktelsene trolig innfris, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det norske utslippsregnskapet er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i nært samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT).

Det foreligger nå nye detaljerte kilde- og næringsfordelte tall over utslipp av nitrogenoksider, NMVOC, svoveldioksid og ammoniakk i 2008. Kvaliteten på blant annet energidata og data for rapporterte utslipp fra industrien er forbedret siden forrige publisering. I tillegg er det gjennomført metodeforbedringer i utslippsberegningene for kysttrafikk og fiske.

Nedgang i NOX-utslipp fra innenriks sjøfart og fiske

I 2008 lå NOX-utslippene fra innenriks sjøfart (kysttrafikk og flyttbare installasjoner) og fiske på 61.400 tonn. Dette er omtrent på samme nivå som i 1990, etter en topp i utslippene på 82.000 tonn i 1999.

Utslippene fra kysttrafikken ble redusert med 6.700 tonn eller 14 prosent fra 2007 til 2008, og utgjorde 62 prosent av samlet reduksjon i NOX-utslippene. Nedgangen i utslippene skyldes reduksjon i drivstofforbruk, blant annet som følge av reduksjonstiltak finansiert av Næringslivets NOX-fond, og en gradvis utfasing av eldre motorer med høye utslipp. Det er imidlertid en viss usikkerhet knyttet til forbrukstallene for innenriks sjøfart grunnet usikre salgstall for petroleumsprodukter.

Siden forrige publisering er utslippsfaktorene for NOX fra innenriks sjøfart og fiske blitt revidert, og dette har ført til en reduksjon av utslippene for hele tidsserien 1990-2008.

Et stykke igjen til utslippsmålet for NOX

De totale utslippene av NOX for 2008 var 175.900 tonn, som er en reduksjon på 6 prosent siden 2007 og 14 prosent fra 1990. Utslippene må reduseres med ytterligere 11 prosent for å nå målet for 2010 på 156.000 tonn. Beregningene for utslipp fra veitrafikk skal oppdateres i 2010, og dette vil påvirke de beregnede utslippene.

De viktigste kildene til utslipp av NOX er innenriks sjøfart og fiske (35 prosent), stasjonær forbrenning innenfor olje- og gassvirksomhet (24 prosent, av dette 79 prosent fra naturgass), og fra veitrafikk (17 prosent, av dette 70 prosent fra dieselkjøretøyer).

Størst endring siden 1990 har skjedd i utslippene av NOX fra bensindrevne personbiler. I 1990 stod de for 24 prosent av Norges totale NOX-utslipp, og i 2008 for bare 5 prosent av de totale utslippene. Andelen av de totale NOX-utslippene som kommer fra stasjonær forbrenning innenfor olje- og gassvirksomhet har derimot økt fra 11 prosent til 24 prosent siden 1990. Hovedårsaken er økt forbrenning av naturgass i turbiner som lager elektrisitet til olje- og gassvirksomheten på kontinentalsokkelen.

Les mer
Se mer om NOX utslipp på SSBs nettsider: www.ssb.no/agassn/