Oslo Børs sier ja til China Fishery Group

Styret ved Oslo Børs har i møte 17. februar 2010 besluttet å ta aksjene i China Fishery Group Limited opp til notering på Oslo Børs.

Børsstyret vedtok å ta aksjene i China Fishery Group Limited opp til notering på Oslo Børs. Det gis dispensasjon fra kravet om styresammensetning i opptaksreglene 2.3.6. Dispensasjon er gitt da selskapet følger kravene til styresammensetning gitt av Singapore Exchange.

Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag har minst 25 prosent av aksjene som søkes notert spredt blant allmennheten slik det fremgår av Opptaksreglene pkt. 2.4.1, har minimum 200 av selskapets aksjeeiere som eier aksjer med en verdi på minst NOK 10.000 registrert i verdipapirregister med tillatelse etter verdipapirregisterloven § 3-1, offentliggjør godkjent prospekt og har inngått særskilt kursnoteringsavtale med Oslo Børs slik det fremgår av Opptaksreglene pkt. 9.2.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 31. mars 2010.

Les også: China Fishery Group vil til Oslo Børs 21.01.2010

Mer om China Fishery Group

China Fishery Group Limited (“China Fishery Group”) har vært notert på hovedlisten på Singapore-børsen siden 2006 og er et globalt integrert fiskeselskap med tilgang til å fiske i noen av verdens viktigste fangstområder.

Ved bruk av nye fangst- og produksjonsmetoder fisker, prosesserer og leverer China Fishery Group kvalitetsprodukter til kunder over hele verden.

China Fishery Group er også etablert i ringnotfiske utenfor Peru med strategisk plasserte fiskemelsfabrikker langs kysten. Selskapet fokuserer på å sikre tilgang til, og ta i bruk underutnyttede havressurser på en bærekraftig måte for å møte behovene fra et stadig økende og mer helsefokusert konsumentmarked.