– Raserer Finnmark

– Kongekrabbeforvaltningen raserer Finnmark. Det mener WWF-Norge som viser til skadeeffekter av kongekrabbe.

– Forskerne som tidligere har vært nølende med å uttale seg i klartekst om kongekrabben, sier nå det vi har fryktet og delvis visst i en årrekke; Kongekrabben fører til betydelige skader på norsk natur. Den fråtser i rognkjeks-egg og endrer livet på havbunnen.

Det sier Nina Jensen, fagsjef i WWF-Norge.

Hun mener det nå er svært viktig at norske myndigheter tar trusselen på alvor og setter inn kraftig økte midler for systematisk nedfisking av kongekrabben.

WWF-Norge ønsker at kvotene skal økes eller som et minimum settes på samme nivå som 2009.

– Regjeringen har sviktet

2010 er FNs Naturmangfoldår, og målet er å stanse tap av natur og biologisk mangfold. Norge og mange andre land har forpliktet seg til å stanse tapet av naturmangfold innen 2010, men Jensen mener Regjeringen har sviktet. Med den nåværende kongekrabbeforvaltningen er Regjeringen med viten og vilje med på å rasere Finnmarks natur, mener Jensen.

Norge har internasjonale forpliktelser om forvaltning av introduserte arter, og plikter å fiske ned kongekrabben.

Kongekrabben skal derfor ikke forvaltes som en ressurs, men systematisk kontrolleres og om mulig utryddes, mener WWF.

Kongekrabben står i tillegg oppført med "høy risiko" på Artsdatabankens norske svarteliste fra 2007, som er en rangering av arter som har størst trussel mot norsk natur. At det diskuteres mulige nullkvoter og reguleringer som kan føre til stopp i fritt fiske, mener WWF-Norge strider mot all fornuft og internasjonale forpliktelser om naturforvaltning.

I Regjeringens St.meld. nr. 40 (2006-2007) Forvaltning av kongekrabbe står det i tillegg:
”I størst mulig grad begrense en videre spredning av kongekrabbe i norske havområder, og sikre en lavest mulig bestand av kongekrabbe utenfor kommersielt fangstområde”

– WWF-Norge har jobbet aktivt for å fjerne arten fra norske farvann uten særlig hell i en årrekke. Vi ante håp da regjeringen i oktober i fjor bevilget 5 millioner kroner til å utrydde kongekrabben. WWF-Norge har i en årrekke krevd at det skal igangsettes målrettede tiltak, spesielt innenfor det frie fangstområdet for å unngå at krabben etablerer seg og spres videre, sier Jensen.

Kongekrabben forholder seg ikke til en kunstig lagt grense i Finnmark, sier Jensen.

Også Bellona er kritisk

Tidligere har Bellona reagert på hvordan reglene for fisket etter kongekrabbe praktiseres, og at fartøy med ombordproduksjon blir utestengt fra et fritt fiske.

Les også: Bellona reagerer på regler om kongekrabbe 29.10.2009