Innfører samfiske for kystflåten

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt en midlertidig ordning med samfiske for fartøy under 11 meter hjemmelslengde, gjeldende for 2010.

Fiskeri- og kystdepartementet har bestemt at det skal iverksettes en ordning med samfiske for fartøy som deltar i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2010, og som har hjemmelslengde under 11 meter. Ordningen trer i kraft straks.

Ordningen er endret på enkelte punkter fra høringsforslaget etter innspill i høringsrunden, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Det var tidligere i februar i år at departementet fremsatte et konkret forslag til samfiskeordning, med en kort høringsrunde.

Les også: Samfiske for kystflåten under 11 meter 12.02.2009

Ordningen er midlertidig og omfatter alle fartøy i lukkede torskefiskerier i 2010 med hjemmelslengde under 11 meter.

Samfiske tillates kun mellom fartøy med ulike eiere og det er således ikke tillatt å drive samfiske med seg selv.

Aktivitetskravet for oppfisket kvantum gjelder for ett av årene 2008 eller 2009, opplyser Fiskeri- og kystdepartmentet.

Mer om samfiskeordningen

Samfiske innebærer at et fartøy kan fiske hele eller deler av kvoten av torsk, hyse og sei som er tildelt et annet fartøy. Det andre fartøyet vil ikke ha adgang til å drive fiske så lenge samfisket pågår. Det er et vilkår at eierne av begge fartøyene står om bord i fartøyet som fisker, og begge må underskrive landings-/sluttseddel, presiserer Fiskeridirektoratet.

Det er ikke nødvendig å søke om å få delta i samfiskeordningen, men det er et krav at Fiskeridirektoratet mottar påmelding før fisket tar til. Meldingen må inneholde opplysninger om hvilke fartøy som skal samarbeide om fiske (samfiskelaget), hvilket av de som skal drive fiske (aktivt fartøy) og hvilket som ikke skal fiske (passivt fartøy), hvem som eier fartøyene, dato for når samfisket starter og når det skal opphøre.

Melding skal sendes til Fiskeridirektoratet FMC på telefaksnr: 55 23 82 76. Det er laget eget meldingsskjema til bruk for ordningen.

For å kunne delta i samfiskeordningen er det et vilkår av eieren av fartøyet har hatt adgang til å delta i fisket med et fartøy i 2008 eller 2009, og levert følgende minimumskvanta av torsk i ett av disse årene:

Hjemmelslengde under 7 meter: 4 tonn
Hjemmelslengde 7 – 7,99 meter: 5 tonn
Hjemmelslengde 8 – 8,99 meter: 6 tonn
Hjemmelslengde 9 – 9,99 meter: 7 tonn
Hjemmelslengde 10 – 10,99 meter: 8 tonn

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet om tidligere fangst. Det må i så fall sendes søknad med begrunnelse for hvorfor man ønsker dispensasjon.

Det er ikke adgang til å drive samfiske mellom to fartøy som har samme eier. Med eier menes den som direkte eller indirekte gjennom foretak har hatt mer enn 50 % av eierandelene i fiskefartøyet registrert i merkeregisteret siden 12. februar 2010. Det er heller ikke adgang til å delta i samfiskeordningen med fartøy som er solgt for videre drift og som Fiskeridirektoratet har mottatt søknad om ervervstillatelse for etter 11. februar 2010.

Hvert fartøy kan kun drive samfiske med ett annet fartøy i 2010. Det er adgang til å veksle mellom samfiske og ordinært fiske. Det er også adgang til å veksle mellom hvilket fartøy som er aktivt og hvilket som er passivt i samfiskelaget. Fiskeridirektoratet skal i så fall ha melding om når samfisket opphører og når det tar til igjen, og om hvilket fartøy som til enhver tid er aktivt innenfor samfiskeordningen.

Innenfor hvert fartøys kvote, bestemmer fartøyeierne hvordan fangster av torsk, hyse og sei skal fordeles (kvotebelastes) mellom de to fartøyene, og fordelingen kan være forskjellig for hver landing. Det skal fylles ut en landings-/sluttseddel for hvert av fartøyene i samfiskelaget som angir hvor mye av fangsten av torsk, hyse og sei som skal registreres på det enkelte fartøy. Fangster av andre arter registreres på vanlig måte på det fartøyet som fisker, opplyser Fiskeridirektoratet.