Knalltall fra Austevoll Seafood

Austevoll Seafood ASA oppnådde i fjerde kvartal 2009 et resultat før skatt på 454 millioner kroner, mot 163,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2008.

For året som helhet, oppnådde Austevoll Seafood ASA et resultat før skatt på 1.330,3 millioner kroner, mot 283,8 millioner kroner i 2008.

Austevoll Seafood konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 3 201 i kvartalet (Q4 2008 MNOK 1 552). EBITDA før verdijustering av biomasse i fjerde kvartal var MNOK 556 (Q4 2008 MNOK 296).

Gode priser, med unntak for fiskeolje

Det er oppnådd gode priser på konsernets pelagiske konsumprodukter, atlantisk laks og ørret. Oppnådde salgspriser for fiskemel har i fjerde kvartal 2009, vært høyere enn prisene for samme kvartal i 2008, mens fiskeoljeprisene har vært betydelige lavere sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2008.

Prisbildet for fiskemel og fiskeolje har vist en stigende tendens også gjennom fjerde kvartal. EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 423 (Q4 2008 MNOK 149).

EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 488 (Q4 2008 MNOK 266). Det er i fjerde kvartal foretatt en nedskrivning på MNOK 14 som i hovedsak er knyttet til utfasede fiskefartøy i Peru.

Tilknyttet virksomhet

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i fjerde kvartal MNOK 23 (Q4 2008 MNOK 46). De største tilknyttede selskapene i 2009 er Br. Birkeland AS, Norskott Havbruk AS (eier av oppdrettsselskapet Scottish Sea Farms Ltd.) og Shetland Catch Ltd.

Konsernets netto rentekostnader utgjorde i fjerde kvartal 2009 MNOK - 59 (Q4 2008 MNOK - 76). Reduksjon i netto rentekostnader kommer som følge av redusert gjeld gjennom året, og et lavere rentenivå sammenlignet med samme periode i fjor.

Konsernets netto andre finanskostnader utgjorde i fjerde kvartal 2009 MNOK 2 (Q4 2008 MNOK -73). Resultat etter skatt var i kvartalet MNOK 335 (Q4 2008 MNOK 103).

Markedsforhold og fremtidsutsikter

Fiskemel/-olje
Fiskemelprisene har også gjennom fjerde kvartal 2009 tendert oppover, og har så langt i 2010 vært stabile. Fiskeoljeprisene har vist en svakt stigende kurve fra høsten 2009 og så langt i 2010. Det registreres jevnt god etterspørsel etter produktene fra de viktigste markedene, og dette forventer vi vil vedvare.

Konsum
Styret forventer jevn god etterspørsel etter konsernets konsumprodukter fremover kombinert med gode priser. Økt fokus på helse blant forbrukerne gjør at markedet for konsernets høykonsentrerte Omega-3 produkter forventes å fortsette sin positive utvikling.

Oppdrett
Utviklingen i etterspørselen etter atlantisk laks og ørret har vært positiv i 2009. Den gode utviklingen i år 2009 sammenholdt med forventninger om reduksjon i det globale tilbudet av atlantisk laks i år 2010, samt forventninger om begrenset vekst de nærmeste årene, gir grunnlag for fortsatt optimisme. Forannevnte, sammenholdt med forventning om bedret produktivitet i virksomhetsområdets produksjon, herunder bedret biologi, danner grunnlag for en positiv holdning til virksomhetsområdets utvikling.

Konsernet
Styret mener de senere års investeringer i fangst- og produksjonsrettigheter, flåteleddet, industridelen og salg og distribusjon sikrer konsernet en robust inntjeningsplattform også for årene som kommer.