Nytt hygieneregelverk er trådt i kraft

Hygienepakken for mat- og fôrvarer er nå trådt i kraft.

Norge har vedtatt EUs hygieneregelverk (hygienepakken) for produksjon, omsetning og kontroll av mat- og fôrvarer.

Les også: Matlovpakken trer i kraft 1. mars 05.02.2010

Dette regelverket trådte i kraft 1. mars og omfatter hele matkjeden, fra primærproduksjon til omsetning. Det skal sikre et høyt beskyttelsesnivå for forbrukerne og like regler innenfor EØS-landene for å oppnå fri bevegelighet av næringsmidler, melder Mattilsynet.

Det nye hygieneregelverket stiller krav til alle aktørene i matkjeden om kontroll og styring med alle farer som kan ha betydning for mat- og fôrtryggheten. Mange av de relativt detaljerte kravene Mattilsynet har ført tilsyn med tidligere er erstattet av skjønnsmessige bestemmelser. Dette gir virksomhetene fleksibilitet når det gjelder valg av løsninger for å oppnå målene i regelverket. Virksomhetene må selv finne fram til hensiktsmessige og forsvarlige løsninger, slik at sluttproduktet blir helsemessig trygt.

Egenkontroll basert på HACCP

Et sentralt punkt i det nye regelverket er krav om utarbeidelse og gjennomføring av prosedyrer for egenkontroll basert på prinsippene om HACCP.

HACCP er et verktøy som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal bruke for å kartlegge og kontrollere mulige farer som kan forekomme i næringsmidler.

Primærprodusentene skal også identifisere og kontrollere alle relevante risikoer av betydning for mattryggheten med sikte på å etablere et akseptabelt beskyttelsesnivå, men her gjelder ikke et fullt HACCP-krav.

Nasjonale retningslinjer

Bransjeorganisasjonene oppfordres i regelverket til å utarbeide nasjonale retningslinjer for god hygienisk praksis innenfor sitt fagfelt.

Bransjens beskrivelse av hvordan de tolker og praktiserer regelverkskrav får status som nasjonal retningslinje når de vurderes og anerkjennes av Mattilsynet.

De vil utgjøre en referanse ved tilsyn i virksomheter som velger å følge denne, opplyser Mattilsynet.

Ingen overgangsperiode

Forskriftene vil gjelde fra den dagen de trer i kraft uten noen overgangsperiode. I praksis har norske virksomheter likevel fått lengre tid på å omstille seg til det nye hygieneregelverket enn andre virksomheter i EU, konstaterer Mattilsynet.

Når det ellers er angitt dato for gjennomføring av visse bestemmelser i EU-forordningene, gjelder samme dato også for norske virksomheter, presiserer Mattilsynet.

Dette framgår av opphevingsforskriftene som nevnes i Forskrift om oppheving og endring i forskrifter, som følge av fastsettelse av det nye hygieneregelverket, forklarer Mattilsynet.