Informerer om elektronisk rapportering

Fiskeridirektoratet har i et brev til sentrale organisasjoner i fiskerinæringen, orientert om status for elektronisk rapportering i andre lands farvann.

Fartøy som omfattes av rapporteringsforpliktelsene i norske farvann må rapportere i henhold til disse kravene uansett hvor det måtte oppholde seg.

Derfor arbeider Fiskeridirektoratet aktivt med å inngå avtaler med andre land og internasjonale organisasjoner, slik at norske fartøy kun trenger å forholde seg til elektronisk rapportering.

Det er et mål at rapporteringskravet, så langt som mulig, blir harmonisert mellom de ulike farvann.

Inntil norske myndigheter har inngått avtale med andre land eller organisasjoner om utveksling av elektronisk fangst- og aktivitetsdata ved fiske i andre farvann enn norske, må norske fartøy rapportere i henhold til de rapporteringskrav som gjelder i de farvann hvor fisket gjennomføres, presiserer Fiskeridirektoratet i brevet.

Dette i tillegg til de norske rapporteringskrav, som følger av J-43-2010.

I brevet orienter Fiskeridirektoratet om de ulike prosesser som er i gang, for å sikre at norske fartøy får mulighet til å rapportere elektronisk ved fiske i andre farvann enn norske.

Les også: Utsetter krav om elektronisk rapportering 18.02.2010
Les også: Nye krav om fangstdagbok og sporing 08.01.2010

Rapportering i EU-sonen

Norge og EU har inngått avtale om utveksling av elektronisk fangst- og aktivitetsdata ved fiske i hverandres soner.

Les også: Signerte avtale om elektronisk rapportering 25.02.2010

Dette innebærer at det fra og med 1. juli 2010 vil være obligatorisk for fartøy på eller over 24 meter største lengde å rapportere elektronisk ved fiske i hverandres farvann. Tilsvarende krav vil pålegges fartøy på eller over 15 meter fra og med 1. januar 2011.

Fartøy uavhengig av størrelse vil også få mulighet til å rapportere elektronisk ved fiske i EU-sonen fra 1. juli 2010 dersom de ønsker det.

For å være sikker på at norske fartøy som skal fiske i EU-sonen etter 1. juli 2010, og som er forpliktet til å rapportere elektronisk, skal være i stand til å oppfylle rapporteringsforpliktelsene i EU-sonen, er det nødvendig at disse fartøyene påbegynner elektronisk rapportering til norske myndigheter fra og med 1. mai 2010, opplyser Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet viser her til at elektronisk rapportering følger flaggstatsprinsippet.

Det vil si at norske fartøy alltid skal rapportere elektronisk til norske myndigheter, og at norske myndigheter vil videresende de ulike rapportene til andre lands myndigheter.

I tillegg har EU pålagt alle norske fartøy som skal delta i fisket etter tobis i EU-sonen, å rapportere elektronisk. Dette innebærer at fartøy som skal delta i dette fisket må rapportere elektronisk fra den dag fisket i EU-sonen påbegynnes, opplyser Fiskeridirektoratet som også bemerker at fisket etter tobis åpner 1. april.

Rapportering i færøyske farvann

Fiskeridirektoratet har informert færøyske myndigheter om at færøyske fartøy vil bli pålagt obligatorisk elektronisk rapportering ved fiske i norske farvann i løpet av 2010 og at norske fartøy ønsker tilsvarende mulighet ved fiske i færøyske farvann.

Fiskeridirektoratet har derfor påbegynt et samarbeid med færøyske myndigheter, for å sikre en utvidet adgang for norske fartøy til å rapportere elektronisk ved fiske i færøyske farvann fra og med årsskifte, slik at norske fartøy ikke lenger trenger føre papirfangstdagbok.

Færøyske myndigheter har gitt positive tilbakemeldinger på et slikt samarbeid.

Rapportering i russiske farvann

Fiskeridirektoratet arbeider med å få russiske myndigheter til akseptere elektronisk rapportering fra norske fartøy ved fiske i russisk farvann, herunder utskrift av det elektroniske rapporteringssystemet som offisielle data.

Inntil slik avtale er på plass, anbefaler Fiskeridirektoratet at norske fartøy som har intensjon om å fiske i russisk farvann, fortsetter å føre papirfangstdagbok også ved fiske i norske farvann.

Norske myndigheter vil ikke pålegge dette, men det må antas at russiske myndigheter ved inspeksjoner, vil gjennomgå opplysninger i fangstdagboken bakover i tid, også før fisket i russisk sone ble påbegynt, uttaler Fiskeridirektoratet.

Rapportering i int. farvann – NEAFC og NAFO

Prosessen med å innføre elektronisk rapportering i internasjonalt farvann, påbegynnes i PECCOE i løpet av våren 2010, opplyser Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratets målsetting, er at elektronisk rapportering tillates ved fiske i internasjonalt farvann/NEAFC områdene fra og med 2011.

Fiskeridirektoratet vil også så snart som mulig ta opp spørsmålet om elektronisk rapportering i NAFO sammenheng, og andre internasjonale organisasjoner hvor norske fartøy utøver fiske, opplyser Fiskeridirektoratet i brevet.