Mer og mindre fangst med seismikk

Skyting med seismikk gav både økte og reduserte fiskefangster. Det viser rapporten fra Følgeforskningsprosjektet, som ble fremlagt i dag.

Lyden fra seismikkinnsamlingen gav økning i fangstene for noen arter og nedgang for andre. Det ser ut til at seien delvis kan ha trukket ut av området, mens andre arter ser ut til å ha blitt værende.

Dette er hovedresultatene etter at Havforskningsinstituttet sommeren 2009 forsket på effektene av seismikk utenfor Vesterålen på oppdrag fra Oljedirektoratet, melder Havforskningsinstituttet.

Les også: Seismikkinnsamling snart avsluttet 03.08.2009
Les også: Forskning på skremmeeffekt av seismikk 17.06.2009

Følgeforskningsprosjektet er et av de største som er gjennomført noensinne. Undersøkelsen gir klare tegn på at fisken reagerte på lyden fra seismikkanonene.

Den mest sannsynlige forklaringen på både økte og reduserte fangster for ulike arter og fiskeredskaper er at lydbølgene fra seismikken stresset fisken, noe som førte til at den svømte mer.

Dette forklarer for eksempel hvorfor det gikk flere blåkveiter i garn, samtidig som linefangsten av samme art gikk ned.

25 millioner

Oljedirektoratet har tatt initiativ til og finansiert dette følgeforskningsprosjektet som har hatt en kostnadsramme på 25 millioner kroner.

Den seismiske datainnsamlingen ble gjennomført i en avgrenset del (rundt 15 ganger 85 kilometer) av området utenfor Vesterålen som kalles Nordland VII. Her samlet fartøyet ”Geo Pacific” inn 3D-seismikk fra 29. juni til 6. august 2009.

Perioden var valgt etter råd fra Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og fiskernes organisasjoner i Nordland og Troms, slik at den kunne legges til en periode hvor seismikken var minst mulig til ulempe for fiskeriene og for å unngå gyteperioder.

Les også: Oljedirektoratet har kjøpt ut 100 fiskere 25.06.2009
Les også: Forholdet mellom fiskeri- og oljenæringen 18.06.2009

Forsket på følger

Havforskningsinstituttets oppgave var å undersøke konsekvensene av den seismiske datainnsamlingen på forekomstene av fiskearter som det fiskes på i dette området.

Resultatene presenteres i rapporten ”Effekter av seismiske undersøkelser på fiskefordeling og fangstrater for garn og line i Vesterålen sommeren 2009”.

Havforskningsinstituttets undersøkelser startet 12 dager før seismikken begynte og pågikk i 25 dager etter at seismikkaktiviteten var avsluttet. Innleide fiskefartøy fisket med garn og line i området. Forskningsfartøyet ”Håkon Mosby” kartla fiske- og planktonforekomstene med ekkolodd og sonar sammen med et innleid fiskefartøy. I tillegg ble det tatt mageprøver av fiskefangstene og gjort lydopptak av lyden fra luftkanonene til seismikkfartøyet.

Variable effekter i 2008

I fjor høst offentliggjorde Havforskningsinstituttet resultater av undersøkelser som ble gjort året før.

Også den rapporten viste variable skremmeffekter av seismikk.

Les også: Variable skremmeeffekter av seismikk på fisk 26.10.2009

Rapporten fra Havforskningsinstituttet førte til et ikke ubetydelig rabalder mellom oljeindustrien, oljemotstandere og skeptikere.

Les også:

Resultater

Forskningen på følgene av seismikkaktiviteten i 2009 avdekket følgende:

  • Garnfangstene av blåkveite og uer var høyere under og etter seismikken enn de var før.
  • Linefangstene av blåkveite gikk ned under seismikken, men økte etterpå.
  • Seifangstene indikerte en nedadgående trend under og etter seismikken, men forskjellene var ikke statistisk sikre.
  • Bifangster av lange i uer- og seigarn viste en økende trend umiddelbart etter seismikken startet for å gå ned igjen etter noen dager. Etter seismikken var fangstene tilbake på noenlunde samme nivå som før.
  • Linefangstene av hyse viste en nedadgående trend mot slutten av seismikkskytingen da seismikkfartøyet nærmet seg hyselinene. Seismikkfartøyet var på det nærmeste innenfor en nautisk mil fra hyselinene.

Underbygger og avviker

Kartleggingen med ekkolodd og sonar underbygger i store trekk resultatene fra fangstforsøkene. Analysene av mageinnholdet til fanget fisk viste ikke endringer som kan tilskrives seismikkundersøkelsen. Det ble heller ikke påvist endringer i fordelingen av plankton under seismikkinnsamlingen.

Resultatene fra denne undersøkelsen avviker fra resultatene i tidligere studier, som har vist betydelige reduksjoner i fangstrater for trål og line.

I den tidligere studien fra Nordkappbanken, var seismikkaktiviteten imidlertid konsentrert innenfor et mindre område, noe som medførte at fisken var utsatt for en sterkere og mer sammenhengende lydpåvirkning (antall luftkanonskudd per flatemål og tidsenhet) enn hva tilfellet var i seismikkområdet i denne undersøkelsen, fremgår det av rapporten fra Havforskningsinstituttet.