Ny regulering av Bremangerpollen

BREMANGER: Fiskeridirektoratet Region Vest vurderer å endre reguleringen av fisket i Bremangerpollen, og har nå sendt et forslag ut til høring.

Innføringen av reglene om setting og trekking i Bremanger, var opprinnelig begrunnet ut fra behovet for havdeling mellom ulike grupper, samt regulering av konkurransen mellom et stort antall fiskere under gode år i det tradisjonelle vintertorskefisket.

Disse hensyn er ikke lenger til stede, mener Fiskeridirektoratet. Områdene i Bremangerpollen har de senere år hovedsakelig vært brukt av 7-8 mindre fartøyer som fisker med garn.

Drage og settetider

På denne bakgrunn og etter innspill fra lokale fiskere, Bremanger Fiskarlag og Sogn og Fjordane Fiskarlag, vurderer Fiskeridirektoratet å oppheve de særlige bestemmelser om setting og trekking i Bremanger kommune.

Gjeldende helgefredning og regler for fritidsfiske foreslås videreført.

Forbud mot snurrevad

Fiskeridirektoratet vil i denne sammenheng foreslå å erstatte gjeldende bestemmelser med et generelt forbud mot fiske med snurrevad innenfor deler av gyte og oppvekstområdene for torsk i Bremanger kommune.

Høring

Saken er nå oversendt Norges Fiskarlag for høring, før det fastsettes forbud mot fiske med snurrevad i området.

Også andre lokale lag, organisasjoner og personer som har innspill til saken inviteres til å sende disse til Fiskeridirektoratet region Vest, opplyser Fiskeridirektoratet.

Høringsfristen er satt til mandag 8. mars 2010.

Gjeldende lokal regulering av fisket etter torsk i Bremanger kommune framgår av J-28-1995.

Her følger utkastet til ny forskrift:

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I BREMANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE

Fiskeridirektoratet har den (8. mars 2010) i medhold av lov av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 32, fastsatt følgende forskrift:

§ 1. Fredning.
I Bremanger kommune er det forbudt å benytte snurrevad i følgende områder:

a) Innenfor linjen Mulehamnneset - Ramtongen i Sørgulenfjorden.
b) Innenfor linjen Kjelkenes - Slenes i Midtgulenfjorden.
c) Østenfor linjen Indre Lofnes - Bortneskar.
d) Østenfor linjen Sleneset til Vissholmen i Bremangerpollen

I områder som nevnt i første ledd er det videre forbudt å ha faststående redskap i sjøen fra kl 1500 på lørdager og dager før helligdager, til kl 1600 på søn- og helligdager.

Fredningen i annet ledd gjelder ikke fritidsfiske med inntil ett garn på 30 meter, en line på inntil 100 angler og inntil 3 ruser.

§ 2. Ikrafttreden.
Denne forskrift trer i kraft straks.