Vannklarhet og marint zooplankton

Ny doktorgrad: Nicolas Dupont tar doktorgrad med en avhandling om skiftende vannklarhet og effektene på marint zooplankton.

Nicolas Dupont disputerer fredag 19. mars 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Water clarity as a forcing factor of marine ecosystems», melder Universitetet i Bergen (UiB).

Nicolas Dupont disputerte i mars 2010 for PhD-graden med en avhandling om skiftende vannklarhet og effektene på marint zooplankton. Foto: UiBNicolas Dupont disputerte i mars 2010 for PhD-graden med en avhandling om skiftende vannklarhet og effektene på marint zooplankton. Foto: UiB

Lyset er en av de abiotiske faktorene som påvirker både marine biologiske prosesser og organsimers atferd, som for eksempel fotosyntese, vertikal døgnvandring eller visuell predasjon. Lysnivået svekkes med dybde (dess dypere, dess mørkere). Derfor er både dybden og vannklarheten avgjørende for hvor lysavhengige prosesser kan foregå i de vertikale vannmassene. Vannformørkelse i marine økosystemer over tid kan påvirke lyssensitive marine arter ved å endre deres lyshabitat eller ved å øke mulighetene for arter som er tilpasset et mørkere habitat.

Avhandlingen utforsker temaet ved å benytte matematiske modeller og dataanalyser for å studere vannklarhet og effekter på zooplanktonarter. Dataanalyser viser at lyssvekkelse kan predikeres ut fra forskjellige abiotiske faktorer som saltholdighet, oksygen og klorofyll. Det matematiske forholdet som ble funnet foreslår at vannklarheten har blitt redusert over tid i fjorder med grunne fjordmunner. I dype vannlag hvor lys ikke kan måles, kan man beregne lysnivået som erfares av marine organismer på grunnlag av det nevnte matematiske forholdet.

Studier av de overvintrende Calanus spp., lyssensitive hoppekrepsarter viser at de er både nærmere overflaten og mer tallrike i mørke fjorder enn i lyse fjorder. Kronemaneten Periphylla periphylla er tilpasset mørkt dyphavshabitat og dens døgnvandring er, i følge modellen som ble utviklet, avhengig av lysnivåer og vannklarheten. I tillegg benyttes denne modellen med fjordtopografifaktorer for å studere om vannformørkelse øker muligheten for at arter tilpasset et mørkt habitat etablerer seg i fjorder. Modellen viser at muligheten er maksimal i moderat mørke fjorder.

Avhandlingen viser at vannklarheten kan ha effekt på marint zooplankton. I tillegg til temperatur og havets surhet, bør derfor vannklarhet tas i betraktning i vurderinger av global endring i marine økosystemer.

Tidspunkt og sted for disputasen
19. mars 2010, kl. 10:15, Store auditorium 2144 Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55.

Personalia
Nicolas Dupont er født i 1982, og oppvokst i Orsay (Frankrike). Han er utdannet Master i havforskning og havets miljøer ved Université Paris 6 (Frankrike) i 2005, og har siden høsten 2006 arbeidet med doktorgraden ved Institutt for Biologi ved Universitetet i Bergen.