Ber om nye prisforhandlinger

Norges Kystfiskarlag har i dag bedt Norges Råfisklag ta initiativ til nye minsteprisforhandlinger for torsk.

Kravet fremmes på bakgrunn av at Norges Kystfiskarlag mener det ikke er mulig å gjennomføre et forsvarlig lønnsomt torskefiske for flåten innenfor dagens minsteprisnivå.

Norges Kystfiskarlag viser også til at Islandske og Færøyske fiskere oppnår en høyere pris for sine produkter enn norske fiskere, og mener dette tilsier at det er grunnlag i markedet for å øke den norske minsteprisen.

Norges Kystfiskarlag mener lønnsomheten for flåteleddet må veie tungt i prisfastsettelsen på lik linje som for industrien, og viser til at myndighetene så langt ikke har villet iverksette økonomiske støttetiltak som kunne bidratt til å avhjelpe situasjonen for fiskeflåten.

Samtidig ber Norges Kystfiskarlag om at vektgrensen på torsk som ble endret ved forrige prisforhandling, tas opp til ny vurdering. Endringen i vektgrensen fra 5 til 6,5 kilo har i betydelig grad forsterket fiskernes tap relatert til dagens lave minstepris på torsk, mener Norges Kystfiskarlag.

Gjeldende minstepriser til fisker er i dag:

kr 9,25, kr 11,25, kr 13,25 og kr 16,25 pr kilo for torsk henholdsvis under 1 kg, under 2,5 kg, under 6,5 kg og over 6,5 kg.