Kartla fem naturtyper på Eggakanten

Analyser av sammensetning av arter observert i felt under MAREANO-tokt i 2009, indikerer at det er fem ulike generelle naturtyper på havbunnen i Eggakanten-området. Kart: MAREANO

Analyser av sammensetning av arter observert i felt under MAREANO-tokt i 2009, indikerer at det er fem ulike generelle naturtyper på havbunnen i Eggakanten-området.

Mareano presenterer nå et kart som viser den modellerte utbredelsen av disse naturtypene, og representerer den første fasen i naturtypekartlegging av et område, melder Mareano.

Tokt-observasjonene er sammenstilt med miljøvariabler beregnet fra flerstråle-ekkolodd-data, og tolket geologi.

Ved hjelp av statistiske analyser for klassifisering av prøver og modelleringsprogramvare (ArcGIS og MAXENT), har Mareano brukt disse dataene til å forutsi fordelingen av generelle naturtyper over hele Eggakanten-området.

Faunagrupper og naturtypekart

Forekomst- og fraværsdata for observerte arter og dyregrupper (taxa) ble registrert mens det ble gjort videoopptak langs transekter på havbunnen.

Flere kart ble laget basert på grupperinger av prøvene (videosekvensene) framkommet med DCA og Cluster analyse.

Sammenlikning av kartene viste at DCA-klassene gjenspeilte mønster som ga mest mening for avgrensing av landskap, bunntyper enhetlig forekomst av karakteristiske arter.

I det endelige kartet ble fem naturtyper identifisert.

Videre arbeid

Videodata fra Eggakanten vil bli analysert i detalj i løpet av 2010. Disse resultatene vil bli brukt til å produsere mer detaljerte naturtypekart for dette området.

Den detaljerte videoanalysen gjør det mulig å identifisere bunnfauna til et lavere taksonomisk nivå. Ved å bruke disse resultatene i klassifikasjonsanalyser basert på disse resultatene, grupperes prøvene klarere og kan også gi flere grupper.

Disse grupperingene sammen med utvalgte prediktorer vil være utgangspunkt for å lage et mer detaljert naturtypekart, skriver Mareano.

Les mer på nettsidene til Mareano.

Les også: Feltkartleggingen på Eggakanten og Nordland VII fullført 13.11.2009

Les også: Kartlegger havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen 17.09.2009