Ny veileder for personlig hygiene

Det nye hygieneregelverket for mat som trådte i kraft 1. mars 2010 i Norge, omfatter hele matkjeden, fra primærproduksjon til omsetning.

Hygienepakken for mat trådte i kraft 1. mars 2010 i Norge. Samtidig er hygienebestemmelser i kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer av 14. juni 1996 opphevet.

Mange av de relativt detaljerte kravene i tidligere regelverk er erstattet av skjønnsmessige bestemmelser. Virksomhetene får flere valgmuligheter med hensyn til hensiktsmessige og forsvarlige løsninger, for å oppnå målene i regelverket om at sluttproduktet er helsemessig trygt. Virksomhetene er selv ansvarlig for å vurdere og gjennomføre slike løsninger.

– Hygienepakken berører fiskeslakterier, fiskemottak og bearbeidingsindustrien, men også virksomheter som driver primærproduksjon, som havbruk.

– Videre berøres all marin ingrediensindustri som prosesserer restråstoff, som f. eks. avskjær, slo og råstoff med kvalitetsfeil, til ulike næringsmiddelprodukter som fiskeolje samt ulike proteinprodukter m.m. til humant konsum, presiserer Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) på sine nettsider.

Regelverket berører med det både oppdrettere av laks og annen fisk, men for de fleste medlemmene av FHL, medfører det nye regelverket ingen store endringer, tror FHL.

Videre så er utkast til ny forskrift om kvalitet for fiskerivarer nå på høring, og forventes å tre i kraft i mai 2010.

Les også: Nytt hygieneregelverk er trådt i kraft 01.03.2010

Les også: Matlovpakken trer i kraft 1. mars 05.02.2010

Personlig hygiene i sjømatbedrifter

Tidligere detaljerte krav til blant annet legeattest for ansatte i virksomheter som tilvirker fiskerivarer, er erstattet av hygienepakkens mer generelle bestemmelser om hvilke mål som skal oppnås, opplyser FHL.

På bakgrunn av dette har FHL utarbeidet veilederen «Personlig hygiene i sjømatbedrifter» som beskriver hvordan regelverkskrav til personlig hygiene kan etterleves.

Veilederen erstatter tidligere veileder om helsesertifikater i et kvalitetssikret system for fiskeindustrien. Veilederen «Personlig hygiene i sjømatbedrifter» retter seg mot alle virksomheter som tilvirker fiskevarer, for eksempel fiskemottak, fiskeslakterier, fileterings- og bearbeidingsanlegg, skjellmottak med videre opplyser FHL.

FHL vil også utarbeide en veileder for hvordan akvakulturanlegg kan etterleve hygienekravene, opplyser foreningen.

Den beskriver hvordan sjømatbedrifter kan innarbeide kravene til personlig hygiene i sin HACCP baserte egenkontroll, og derved etterleve regelverket.

Egenerklæring og helsesertifikat

Til veilederen er det også utarbeidet mal for egenerklæring for nyansatte og mal for helsesertifikat (eget vedlegg nedenfor).

Veilederen er utarbeidet av FHL med deltagelse av kvalitetsansvarlige fra flere medlemsbedrifter.

– En tar sikte på fortløpende revidering av veilederen ved endring av relevant regelverk, eller minimum hvert femte år, opplyser FHL.