Vil ha leveringsplikten evaluert

Fiskebåtredernes Forbund mener det er sterke argumenter for å avvikle ordningen med leveringsplikt, og vil ha ordningen evaluert.

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) mener at leveringsplikten fører til en uhensiktsmessig drift i enkelte rederier, at den er administrativt krevende, og at gevinsten av ordningen for de tilgodesette bedriftene er høyst usikker.

Fiskebåtredernes Forbund tar saken opp i et brev til Fiskeri- og kystdepartementet melder Fiskebåt på sine nettsider. I brevet skriver Fiskebåt at forbundet er tilfreds med at departementet nettopp endret prisbestemmelsen i forskriften om leveringsplikt for torsketrålere.

Forbundet er enig i departementets presisering av at prisbestemmelsen skal gi grunnlag for en pris for det leverte råstoffet som er mest mulig i samsvar med den pris som oppnås ved fritt salg, og at dette ikke forstyrrer målet med forskriften som er å sikre tilgodesett fiskeindustri førsteretten til råstoffet.

Til tross for at endringen av prisbestemmelsen er et viktig skritt i riktig retning, mener Fiskebåtredernes Forbund fortsatt at det er sterke argumenter for å avvikle ordningen.

Leveringsplikten fører til en uhensiktsmessig drift i enkelte rederier, den er administrativt krevende, og gevinsten av ordningen for de tilgodesette bedriftene er høyst usikker, mener Fiskebåt.

Frikjøp

Fiskebåtredernes Forbund konstaterer i brevet at Fiskeri- og kystdepartementet har godkjent enkelte avtaler som fritar noen fiskereide trålere fra leveringsplikten. Forbundet er positiv til at departementet har godkjent disse avtalene, men er generelt skeptisk til en ordning der rederiene må kjøpe seg fri fra leveringsplikten.

Mange rederier er samtidig i en situasjon der det er vanskelig å forhandle frem slike avtaler, uttaler forbundet.

– Ikke lenger sentralt virkemiddel

Fiskebåtredernes Forbund mener at leveringsplikten for torsketrålere ikke lenger er et sentralt fiskeri- og distriktspolitisk virkemiddel. Forbundet antar likevel at det er lite aktuelt å avvikle ordningen før konsekvensene av dette er tilfredsstillende evaluert.

På denne bakgrunn anmoder forbundet Fiskeri- og kystdepartementet om å ta initiativ til en evaluering av leveringsplikten for torsketrålere, og at det deretter vurderes om det er grunnlag for en endring/avvikling av ordningen.

Element i en evaluering

Fiskebåtredernes Forbund peker spesielt på følgende forhold som forbundet mener bør kartlegges i en slik evaluering av leveringsplikten for torsketrålere:

  • Omfanget av ordningen (andel av kvotefaktorene).
  • Om ordningen fungerer etter intensjonen.
  • Leveringsplikt for fiskereide fartøyer.
  • Leveringsplikt for hyse.
  • Dokumentasjonskrav knyttet til leverings- og bearbeidingsplikten.
  • Ordningen med fangstplaner.

Fiskebåtredernes Forbund mener også at det i tilknytning til evalueringen, bør opprettes en referansegruppe med representanter fra de rederiene som er underlagt leveringsplikt, og fra bedrifter som er tilgodesett gjennom leveringsplikten.