Fant ikke forurenset fisk etter Full City

BAMBLE: Målinger utført fire måneder etter at «Full City» gikk på grunn ved Langesund, viste ingen oljerelatert forurensning i fisk, krabber og reke i området som ble rammet.

Derimot var det fortsatt forhøyete nivåer av miljøgifter i blåskjell langs kysten i Telemark og Aust-Agder, mens funn i Aust-Agder ikke stammer fra «Full City», melder Havforskningsinstituttet.

Lasteskipet «Full City» grunnstøtte ved Såstein øy utenfor Langesund den 31. juli 2009. Det var 1.120 tonn tungolje om bord og ca. 200 tonn lekket ut i det marine miljø.

På oppdrag fra Kystverket målte Havforskningsinstituttet i november og desember 2009 nivåer av NPD og PAH i fisk og skalldyr fra området der lasteskipet «Full City» havarerte og fra et referanseområde.

Målinger av NPD (naftalen, fenantren, dibenzotiofen og deres alkylhomologer) er blitt gjort som en indikator på oljeforurensning. PAH (polyaromatiske hydrokarboner) finnes kun i lave mengder i olje, og har som oftest forbrenningsprosesser (industri, biler, båttrafikk, vedovner osv.) som hovedkilde.

Noen PAH er kreftfremkallende, som for eksempel benzo[a]pyren. Spesielt i forhold til mattrygghet ble det vurdert som viktig også å få undersøke om innholdet av PAH i skalldyr og fisk har økt som følge av utslippet fra «Full City», opplyser Havforskningsinstituttet.

Ikke forurenset fisk

De nye resultatene viste av fisken (torsk, sjøørret) og skalldyr fra kysten langs Telemark og Aust-Agder ikke inneholdt NPD og PAH og at fisken dermed ikke var forurenset av oljen fra «Full City».

I blåskjell hadde nivåene av NPD gått vesentlig ned sammenlignet med situasjonen under prøvetakingen i august 2009. Ved Langesund bad, hvor de aller høyeste nivåene i blåskjell ble påvist i august 2009 var nivåene av NPD ca. 5 ganger lavere i november/desember enn i august 2009. Det er imidlertid fremdeles noe forhøyete nivåer av NPD og PAH i blåskjell.

– Sannsynligvis skyldes dette både oljen fra det havarerte skipet samt bidrag fra andre lokale kilder i området, uttaler Havforskningsinstituttet.

Blåskjellprøvene var innsamlet fra 5 lokaliteter langs kysten av Telemark i området som var svært tilgriset av olje fra havaristen, og fra 5 referanselokaliteter i Aust-Agder.

Klassifisering av forurensingsnivåer

Klif (Klima og forurensningsdirektoratet - tidligere SFT) har utarbeidet klassifisering av forurensingsnivåer i marint miljø for PAH i blåskjell (sum EPA16 og for benzo[a]pyren). Klassifiseringen deler nivåene i 5 klasser: Klasse 1- ubetydelig/lite forurenset, Klasse 2 – Moderat forurenset, Klasse 3- Markert forurenset, Klasse 4 – Sterkt forurenset, og Klasse 5 – Meget sterkt forurenset.

Det ble påvist nivåer av PAH (EPA16) i blåskjell som varierte mellom 99-261 µg/kg våtvekt og nivåer av benzo[a]pyren som varierte mellom 4,7-18 µg/kg våtvekt. Verdiene ligger etter Klif sin klassifisering i tilstandsklasse 2 og 3 for PAH (EPA16) og i tilstandsklasse 2, 3 og 4 for benzo[a]pyren. Det er ingen store forskjeller i nivåene mellom referanselokalitetene og lokalitetene ved «Full City», noe som viser at det også er andre bidrag til PAH i blåskjellene enn bunkeroljen som lekket ut. Funn i referanselokaliteter kommer ikke fra Full City olje.

På bakgrunn av nye undersøkelser, har Mattilsynet nå opphevet kostholdsrådet for fisk og reker etter Full City-forliset i Langesund.

Les også: Opphever kostholdsråd etter Full City 16.03.2010

Nye undersøkelser

På grunn av de relativt høye verdiene, vurderes det som nødvendig å etablere en videre overvåkning og kontroll av PAH nivåer i blåskjell langs kysten i dette området.

Analyser av andre typer prøver som fisk, reker og krabbe anses som mindre aktuelle for videre oppfølging.

Kystverket og Mattilsynet vil samarbeide om å organisere gjennomføring av nye undersøkelser og den første vil bli foretatt allerede i mars-april 2010, opplyser Havforskningsinstituttet.